image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.11.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı oyun temelli öğrenme etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının çevresel farkındalıkları üzerindeki etkisini anlamaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden tek durum çalışması (tip1) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa Nilüfer ilçesinde bulunan okullar arasından orta sosyo-ekonomik düzeyden yansız atama ile seçilen bir ilköğretim okulunun anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubundaki 15 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veri toplanmış olup veri analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi sonucunda yapılan etkinliklerin çocukların çevresel farkındalıklarını desteklediğini, çocukların çevresel farkındalıklarını zenginleştirdiğini ve bakış açılarını genişlettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF