image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Erken çocukluk döneminde çocukların maddi değerler düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.11.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada, erken çocukluk dönemindeki çocukların maddi değerler düzeyinin belirlenmesi ve demografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır ve betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılında İstanbul ilinde ilkokul 2.sınıf devam eden toplam 96 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 6 sorudan (cinsiyeti, okul türü, ailedeki çocuk sayısı, anne babanın öğrenim durumu, ailelerinin gelir düzeyi) oluşan demografik bilgileri içeren anket formu ve öğrencilerin maddi değerler düzeyini belirleme amacıyla “Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, Maddesel merkeziyetçilik (6 madde), Maddesel mutluluk (6 madde), Madde başarı (6 madde)’’olmak üzere üç boyuttan oluşan 4’lü likert tipi ve toplam 18 maddeden oluşmaktadır. Demografik değişkenlere göre öğrencilerin maddi değerlere verdiği önemin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ‘t’ testi ve ANOVA kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıkların kaynağını belirlemek amacıyla ise “Scheffle” çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Sonuçta, araştırmaya katılan çocukların cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri okul türüne, babalarının öğrenim durumlarına ve ailelerinin aylık ortalama gelir durumlarına göre maddi değerlere verdikleri önem düzeyi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Çocukların kardeş sayısına, kaçıncı çocuk olduğuna ve anne öğrenim düzeylerine göre maddi değerlere verdikleri önem düzeyi puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF