image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 53
Makale Başlık: GERMİYANOĞULLARI TOPRAKLARINDA HACI BEKTAŞ VELÎ KÜLTÜNÜN TEMSİLCİLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: REPRESENTATIVES OF HACI BEKTÂŞ-I VELÎ CULT IN GERMİYANOĞULLARI LANDS
Makale Eklenme Tarihi: 10.8.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bektaşîliğin teşekkül devresi olarak kabul edilen XIII-XV. yüzyıllarda, çoğu Hacı Bektaş Velî’nin Sulucakarahöyük (bugünkü Hacıbektaş ilçesi)’teki zaviyesinden yetişen ve bazı kaynaklarda kendilerinden “Abdâlân-ı Rûm” olarak da söz edilen dervişlerin bir kısmı, Türkmenlerin ve yer yer de Hristiyan nüfusun meskûn bulunduğu Batı Anadolu topraklarına, özellikle de Germiyan bölgesine yerleşmişlerdir. Hacı Bektaş Velî an‘anesine samimiyetle bağlı olan bu dervişler, yaşadıkları yörelerde bir taraftan mensubu oldukları geleneğin tutunmasına zemin hazırlarken, diğer taraftan da tesis ettikleri zâviyeler etrafında yeni yerleşim birimlerinin oluşmasında rol oynamışlardır. Bu araştırmada, bahsi geçen zümreye dâhil olup, Hacı Bektaş Velî Velâyetnâmesi’nde kendilerinden bizzat söz edilen Hacım Sultan, Burhan Abdal, Seyyid Cemal Sultan, Rasûl Baba ve Karaca Ahmed gibi isimleri öne çıkan dervişlerin, tarihî şahsiyetleri ve bunların Germiyanoğulları topraklarındaki faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Bu sayede yörenin, Anadolu Bektaşiliğinin teşekkül devresinde oynadığı rolün önemine dikkat çekilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: During XIIIth - XVth centuries, considered as organisation period of Bektashism, majority of dervishes most of whom had been trained in the zawiya of Hacı Bektâş-ı Velî in Sulucakarahöyük (today’s district of Hacıbektaş) and who were called “Abdâlân-ı Rûm” in certain references, settled and established zawiyas in Western Anatolia lands- where the Turkmen lived and Christian population also partly resided- especially in Germiyan area. These dervishes, sincerely attached to Hacı Bektâş-ı Velî cult, not only laid the foundations of Bektashism where they resided but also played roles in establishing new dwelling units around the zawiyas they had founded. In this research, historical identity of certain dervishes like Hacım Sultan, Burhan Abdal, Seyyid Cemal Sultan, Rasûl Baba ve Karaca Ahmed- who were personally mentioned in Hacı Bektaş Velâyetnâme- and their activities in Germiyanoğulları lands were studied and accordingly, the role this land played in the organisation of Anatolian Bektashism was emphasied.

PDF Formatında İndir

Download PDF