image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 53
Makale Başlık: TÜRKİYE’DE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: PRACTICES DEVELOPED TOWARDS SAFER INTERNET USE IN TURKEY Abstract
Makale Eklenme Tarihi: 10.8.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Birçok ülkede, çocuklar için İnternet risklerini en aza indirmek ve aynı zamanda İnternet’in sunduğu fırsatları da en üst düzeye çıkarmak adına çalışmalar ve uygulamalar geliştirilmiştir. Türkiye’de de güvenli İnternet kullanımına yönelik birçok uygulama ve çalışma yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaların istenilen sonuçları ortaya çıkarması için, yapılan çalışmaların birlikte ele alınarak değerlendirilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de güvenli İnternet kullanımı konusunda gerçekleştirilen uygulamalar sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu sayede yapılan çalışmaların genel bir bakış açısı ile değerlendirilerek, benzer uygulamaların planlanması aşamasında önemli bir referans noktası oluşturmak amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama sürecinde doküman incelemesi ve bireysel mülakatlar yapılmıştır. Türkiye’de güvenli ve bilinçli İnternet kullanımlarını sağlamak için yapılan çalışmalar bilinçlendirme seminerleri, etkinlikler, farkındalık ve tanıtım kampanyaları, basılı ve görsel materyaller, ihbar hattı, teknik ve yasal önlemlerdir. Yapılan çalışmaların genellikle tek bir kurum veya kuruluş bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmalar ülke genelinden ziyade, belirli bir bölge veya pilot illerde uygulanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: In many countries, studies and practices have been developed to minimize the Internet risks for children and at the same time maximize the opportunities presented by the Internet. In Turkey, many studies and practices have been done for safe internet use. It is important to evaluate the studies carried out together, in order to obtain the desired results from studies. In this context, the studies on safe Internet use in Turkey have been tried to be classified. Thus, it is aimed to establish an important point of reference in the planning of similar practices planned to be done with a general perspective of the studies carried out. Qualitative research methods were utilized in the study. During the data collection process, document review and individual interviews were conducted. At the end of the document review, awareness raising seminars, activities, awareness and promotion campaigns, printed and visual materials, notice lines, technical and legal measures are the practices made in order to ensure safe internet use of especially children and young people in Turkey. The studies carried out are usually performed within a single institution or organization. In addition, studies are carried out across the country in a number of specific regions or pilot provinces.

PDF Formatında İndir

Download PDF