image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2017/5
Sayı: 9
Makale Başlık: Matematik Öğretmenlerinin Kümeler Ünitesinde Yer Alan Temel Kavramlara İlişkin Matematiksel Bilgilerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Mathematical Knowledge Related to Mathematics Teachers' Basic Concepts in Sets Unit
Makale Eklenme Tarihi: 10.7.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, Matematik öğretmenlerinin 9.sınıf “Kümeler” ünitesinin ilk konusu olan “Kümelerde Temel Kavramlara” ilişkin “Öğretim İçin Matematik Bilgisi (ÖMB)” modeli bağlamında, konu alan bilgilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseninin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2015–2016 eğitim-öğretim yılında, farklı eğitim kademelerinde (ilköğretim-ortaöğretim) görev yapan 5 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu soru ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme yoluyla ulaşılan verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi yapılırken, MEB’nin, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okutulması amacıyla hazırlamış olduğu öğretmen ve öğrenci ders kitapları referans olarak alınmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin, “Kümelerde Temel Kavramlara” ilişkin konu alan bilgilerinde eksikliklerin olduğu ve derinlemesine bilgiden ziyade yüzeysel bilgilere sahip oldukları tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This research was conducted in order to examine the subject matter of Mathematics teachers in the context of "Mathematical Knowledge For Teaching" (MKT) model of "Basic Concepts in Sets" which is the first topic of the 9th class "Sets". The study group, which is one of the qualitative research methods, used the case study design, constitutes 5 mathematics teachers who work in different education levels (primary and secondary education) in the academic year of 2015-2016. Open-ended questions and semi-structured interview form developed by the researcher were used for data collection. A descriptive analysis technique was used to analyze the data obtained through interviews. While analyzing the data, teacher and student textbooks, which were prepared by the Ministry of National Education for the purpose of teaching in 2015-2016 academic year, were taken as a reference. According to the research findings, it was determined that the teachers had deficiencies in the subject field of "Basic Concepts in the Sets" and had superficial knowledge rather than in depth knowledge.

PDF Formatında İndir

Download PDF