image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2017/5
Sayı: 9
Makale Başlık: Medya Okuryazarlığı Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuma Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Case Study On Media Literacy Levels Of Secondary Students Who Attend Media Literacy Course
Makale Eklenme Tarihi: 10.7.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, medya okuryazarlığı dersini almış ortaokul öğrencilerinin medya okuma düzeylerini tespit etmektir. Bu araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında medya okuryazarlığı dersini almış 10 sekizinci sınıf öğrencisi ile araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda kullanılan sorular Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alan İletişim Nedir?, Kitle iletişimi, Medya, Televizyon, Gazete ve İnternet gibi ünitelere ait program kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada, öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde: Medya okuryazarlığı dersini almış öğrencilerin iletişimin ne olduğunu bilme, medyayı kullanabilme ve işlevlerini bilme, TV program türlerini işlevleri bakımında ayırabilme, uyarıcı simgeleri ve açıklamaları bilme ve bunlara uyma, gazete ile alakalı temel kavramları bilme ve internet kullanımıyla alakalı temel kavramları bilme ve uygulama gibi beceriler bakımından az da olsa bir bilgi ve beceri düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the media literacy levels of secondary school students who attend media literacy courses. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. The interviews were conducted with 10 secondary school students of grade 8 attending media literacy courses by using semi-structured interview forms developed by the researcher. The questions used in semi-structured interview forms were prepared considering the outcomes of Media Literacy program related to units in Media Literacy Lesson Teacher Guide Book such as What is Communication?, Mass Communication, Media, Television, Newspaper and the Internet. The data gathered through the student's interviews were analyzed by applying content analysis method. Having evaluated the research results, it was concluded that the students who attend Media Literacy courses have a bit data and skills as knowing what communication is, using media and knowing its functions, telling the difference between TV program sorts in terms of their functions, knowing smart signs and explanations and obeying them, knowing basic concepts about newspaper and knowing and applying basic concepts concerning internet usage.

PDF Formatında İndir

Download PDF