image.jpg

Derginin Adı: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 12
Makale Başlık: Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effects of Mindfulness Based Cognitive Therapy on the Anxiety Levels of University Students
Makale Eklenme Tarihi: 30.6.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışma bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerine etkisini saptamak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma, İstanbul’da psikoloji bölümünde ikinci ve üçüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan 16 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada katılımcılara sekiz oturumdan oluşan her oturumu 90 dakika süren bir program uygulanmıştır. Katılımcıların kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Beck tarafından geliştirilen “Beck Anksiyete Envanteri” uygulanmıştır. Araştırmaya kabul ölçütleri; uygulanan Beck Anksiyete Envanteri puan sonuçlarına göre ‘Orta’ ve ‘Şiddetli’ düzeyde puan ortalaması olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler olarak belirlendi. Ölçme araçları uygulama öncesinde ön test, uygulamanın bitiminde ise son test olarak uygulanmıştır. Tek grup öntest - sontest kontrol grupsuz yarı deneysel desenin kullanıldığı çalışmada veriler, Wilcoxon İşaretli Sıra Testi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler katılımcıların kaygı puanlarının anlamlı düzeyde azaldığını göstermiştir. Sonuç olarak, bilinçli farkındalık temelli bilişsel teknikler kullanılarak yapılan terapi programının uygulama yapılan öğrencilerin kaygı düzeylerinin düşmesine sebep olduğu gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study is aimed to analyse the effects of Mindfulness Based Cognitive Therapy on the anxiety levels of university students. Sample group is composed of 16 students who are in second grade or third grade in psychology department. A program is applied to the sample group, which is composed of 8 sessions, and each session were 90 minutes. “Beck Anxiety Inventory” is applied to comprehend the anxiety levels of sample group. After the application of Beck Anxiety Inventory, according to the results, individuals who have a “medium” or “severe” anxiety and also who confirms to attend the study are chosen. Measurement methods are applied as pre-test, before the application, and post-test after the application. Wilcoxon Signed-Rank Test is used for the analyse of one group pre-test posttest quasi-experimental design. Anaylses show that there is a significant decrease in the participants anxiety levels. Results are, the therapy program which is conducted by using mindfulness based cognitive techniques; causes a significant decrease in the anxiety levels of university students in the sample group.

PDF Formatında İndir

Download PDF