image.jpg

Derginin Adı: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 12
Makale Başlık: GeoGebra Yazılımı ile Geometri Öğretiminin Geometri Ders Başarısına ve Geometri Öz-Yeterliğine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Teaching Geometry with GeoGebra Software on Geometry Lesson Achievement and Geometry Self-Efficacy
Makale Eklenme Tarihi: 30.6.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, 9.sınıf Geometri dersinde yer alan çember ve daire konusunun GeoGebra yazılımı ile bilgisayar destekli öğretiminin geometri ders başarısına ve geometri öz-yeterliğine etkisi araştırılmıştır. Çalışma 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Konya ili sınırlarında yer alan bir lisede gerçekleştirilmiştir. Çalışma, ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ve geometriye yönelik öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve analiz sürecinde bağımlı ve bağımsız ölçümlerde t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, geometri ders başarısında deney grubu ile kontrol grubu arasında son-test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya konmuştur. Uygulanan yöntemin ders başarısını ve öz-yeterliği artırdığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the effect of computer assisted instruction with GeoGebra Software on geometry lesson achievement and self-efficacy in teaching the topics of circle and disc in the 9th grade geometry lesson was examined. The study was done in a high school in provincial borders of Konya in 2012-2013 academic year. The study was designed as quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups. As for the data collection tool achievement test developed by the researcher and selfefficacy scale towards geometry were used. The data were analyzed by SPSS program and in the analysis process independent sample t-test and pared sample t-test were used. At the end of the study, it was found out that between the post-test point averages of control group and experimental group there was a significant difference in favor of experimental group. The method used increased the lesson achievement and self-efficacy towards geometry.

PDF Formatında İndir

Download PDF