image.jpg

Derginin Adı: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 12
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenlerinin Erteleme Davranışı Eğilimleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relations between Procrastination Behavior Tendency and Personality Traits of Primary School Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 30.6.2017
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışma bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının üniversite öğrencilerinin kaygı Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin beş faktör kişilik özelliklerine göre erteleme davranış eğilimlerinin belirlenmesidir. Ayrıca araştırma ile beş faktör kişilik özelliklerinin, erteleme davranışı üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Bu araştırma ilişkisel karşılaştırmalı tarama modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Ankara İlinin 25 ilçesinde çalışmakta olan 15716 sınıf öğretmenidir. Tabakalı örnekleme yöntemi ile hedef evrenden belirlenen 463 sınıf öğretmeni, örneklem grubunu oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin erteleme eğilimlerini ölçmek için ‘Tuckman Erteleme Eğilimi Ölçeği’ ve kişilik özelliklerini ölçebilmek için ise ‘Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ile erteleme davranışı arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca, kişilik özellikleri (duygusal denge, sorumluluk ve uyumluluk) ile erteleme davranışı arasında anlamlı bir etkileşim söz konusudur. Bunun yanında kişilik özellikleri, erteleme davranışı eğiliminin %39’luk bir bölümünü açıklamaktadır. Türkiye’de öğretmen adaylarının erteleme ve kişilik özelliklerinin incelendiği az sayıda araştırma olmasına rağmen, sınıf öğretmeni örnekleminde, her iki kavramın ilişkilerinin birlikte ele alındığı araştırmalara rastlanamamıştır. Alanyazındaki bu önemli eksikliği giderme amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, Türk eğitim bilimleri alanyazınında erteleme davranışı ile kişilik özelliklerini sınıf öğretmeni örneklemi üzerinde inceleyen ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. İleride yapılacak araştırmalar için yeni çalışma alanları açan bu çalışmanın, yönetim ve eğitim bilimleri alanyazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the behavioral tendencies of procrastination according to the big-five personality traits of primary school teachers. The research also investigated the effects of big-five personality traits on procrastination behavior. This study was designed with a correlational survey model. The universe of this study consists of 15716 primary school teachers working in 25 districts of Ankara Province. The 463 primary school teachers identified from the target group by stratified sampling method constitute the sampling group. The 'Tuckman Procrastination Tendency Scale' was used to measure procrastination tendencies of teachers and 'Five Factor Personality Traits Scale' was used to measure personality traits. As a result of the research, a significant difference was determined between gender, age, professional tenure and procrastination behavior. There is also a significant interaction between personality traits (neuroticism, conscientiousness, and agreeableness) and procrastination behavior. Personality traits, on the other hand, account for 39% of the tendency to procrastination behavior. Although there are only a few studies on the procrastination and personality traits of prospective teachers in Turkey, there have been no studies of the relationship between the two concepts in the sample of primary school teachers. This study aimed at solving this important deficiency in the literature is the first study to examine the procrastination behavior and personality traits on the sample of primary school teachers in Turkish educational science literature. This work, which opens up new fields of study for future research, is thought to contribute to the literature on management and educational sciences.

PDF Formatında İndir

Download PDF