image.jpg

Derginin Adı: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 12
Makale Başlık: The Relationship Between the Leadership Styles of School Managers and Organizational Cynicism According to the Perceptions of Secondary School Teachers
Makale Alternatif Dilde Başlık: Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki
Makale Eklenme Tarihi: 30.6.2017
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: The purpose of this research is to determine the relationship between leadership styles perceived by teachers of school principals and the organizational cynics. In the research, it has been tried to investigate how much of organizational cynicism can be attributed to leadership styles. The study was conducted according to the relational screening model. The study group selected by the purposeful sampling method consists of a total of 142 teachers working in five secondary schools in Kayseri. The Organizational Cynicism Scale was used to determine organizational cynicism. The Multicultural Leadership Questionnaire (MLQ 5x-short) was used to determine the leadership styles of school managers. Correlation coefficients were calculated for the relationship between variables, whether the variables influence each other and what the power of explanation is revealed by multiple regression analysis. According to research findings, school principals mostly exhibit transformative leadership behaviours. There is a negative relationship between the transformational leadership dimension and the cognitive and behavioural dimensions of organizational cynicism. As a result of the regression analysis performed, transformational leader's influence on cognitive and behavioural dimensions of organizational cynicism is significant.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada örgütsel sinizmin ne kadarının liderlik stillerine bağlanabileceği irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen ve Kayseri’de bulunan beş ortaokulda çalışan toplam 142 öğretmenden oluşmaktadır. Örgütsel sinizmi belirleyebilmek için, Örgütsel Sinizm Ölçeği, okul yöneticilerinin liderlik stillerini belirlemek amacıyla Çok Faktörlü Liderlik Anketi (MLQ 5x-short) kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki için korelasyon katsayıları hesaplanmış, değişkenlerin birbirlerini etkileyip etkilemediğini ve açıklama gücünün ne olduğu ise çoklu regresyon analizi ile ortaya konmuştur. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticileri çoğunlukla dönüşümcü liderlik davranışlarını sergilemektedir. Dönüşümsel liderlik boyutu ile örgütsel sinizmin, bilişsel ve davranışsal boyutları arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda, dönüşümcü liderliğin örgütsel sinizmin bilişsel ve davranışsal boyutları üzerinde etkisi anlamlıdır.

PDF Formatında İndir

Download PDF