image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences
Cilt: 2017/3
Sayı: 1
Makale Başlık: The Comparison of assertiveness level of physically disabled athletes who played in different sport branches.
Makale Alternatif Dilde Başlık: Farklı spor branşlarıyla uğraşan bedensel engelli bireylerin atılganlık durumlarının karşılaştırılması.
Makale Eklenme Tarihi: 13.4.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Aim: The aim of this study was the comparison of assertiveness level of physically disabled athletes who played in different sport branches. Material and Methods: Totally 60 disabled athletes (35 athletes, 25 swimmers) joined in to the study voluntarily. The means of ages, sports year and sport statues were found 19.73±5.08, 2.48±1.75 years, day number in per week:3.63±1.52, hour numberin per day: 2.91±1.53 respectively. Rathus Assertiveness Schedule was used for evaluating assertiveness and questionnaire of athletes' demograpic features was performed by researcher. For statistical analyses, the SPSS 11.5 computer packet program (frequency, mean, standard deviation and independent t test) was performed. Results: We say that no association was detected between branches (p>0.05). The means of assertiveness of swimmers and athletes were found 14.67±6.62, 12.70±4.67 respectively. Both swimming (19 person, %76) and athletics (25 person, %71.4) were seen shyness more than assertiveness. Conclusions: We think that branches of different sports may be alike effect on the assertiveness characteristics of the physically disabled individuals.
Alternatif Dilde Özet: Amaç: Bu çalışma, farklı spor branşlarındaki bedensel engelli bireylerin atılganlık durumlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Yöntem: Çalışmaya, Bedensel Engelli Spor Kulüpleri’nde spor yapmakta olan toplam 60 kişi (35 atletizmci ve 25 yüzücü) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların, yaş ortalamaları 19,73±5,08, spor yılı ortalamaları, 2,48±1,75, spor yapma durumları (haftalık gün ortalaması 3,63±1,52, günde saat ortalamaları 2,91±1,53) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, sporcuların atılganlık düzeyleri; Rathus Atılganlık Envanteri kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca, sporcuların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından bir anket yapılmıştır. İstatistiksel analizler, SPSS 11.5 paket programında (frekans, ortalama, standart sapma ve gruplar arası bağımsız t-testi) yapılmıştır. Bulgular: Branşların, atılganlık düzeyleri karşılaştırıldığında; anlamlı bir farklılık görülmemiştir (P>0.05). Yüzme sporu ile uğraşan sporcuların atılganlık ortalama puanlarının 14,67±6,62 iken, atletizm sporu ile uğraşan sporcuların 12,70±4,67 olduğu tespit edilmiştir. Hem yüzme branşında (19 kişi, %76) hem de atletizm branşında (25 kişi, %71,4) çekingenliğin daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuçlar: Farklı spor dallarının, fiziksel engelli bireylerin atılganlık özelliklerine benzer bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

PDF Formatında İndir

Download PDF