image.jpg

Derginin Adı: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction
Cilt: 2013/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yazma becerisine yönelik kazanımların ortaokulda gerçekleşme düzeyi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Realization of gains related to writing skills in the secondary school
Makale Eklenme Tarihi: 12.04.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi öğretim programında belirlenen yazma amaç ve kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla aynı öğrencilere 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere üç ay arayla iki kompozisyon yazdırılmıştır. Elde edilen veriler Türkçe öğretim programında yer alan altı yazma amacı ve kırk iki yazma kazanımından seçilen yirmi yedisi doğrultusunda analiz edilmiş; çeşitli değişkenlerle ilişkisi SPSS 16 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 1170 sekizinci sınıf öğrencisidir. Betimsel (survey) yöntemlerden tarama yaklaşımına göre yapılan çalışmada öğrencilerin yazma amaç ve kazanımlarını gerçekleştirme düzeylerinin genel olarak bakıldığında çok yetersiz olmadığı içerik boyutunda nitelendirilen kazanımların büyük çoğunluğunun öğrenciler tarafından edinilerek yazılı anlatımlara yansıtıldığı; biçim boyutunda özellikle noktalama işaretleri, yazım kurallarına uyma ve imla hataları noktasında kazanımların düşük oranda edinildiği ve tür olarak öğrencilerin yoğunlukla düşünce ve olay yazıları oluşturmayın tercih ettikleri bulgularına ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, to determine the level of realization of the goals and achievements for 8 Turkish students being at primary school in the writing classroom curriculum was aimed. For this purpose, the same students were had the two essays written in the interval of 3 months and in both the fall and spring. The data obtained have been analyzed in 6 and 42 the purpose of writing taking part in the Turkish curriculum writing acquisition and the relationship between different variables and them were evaluated by being used SPSS 16 package programs. The study group are 1170 eighth grade students studying in various primary schools within the boundaries of Ankara Metropolitan Municipality. In descriptive (survey) approach to screening methods of the study, when looking at the aims and achievements of students’ writing they are insufficient in general to perform and it has been reached that it has created the findings of a significant difference according to the gender and the level of socio-economic status.

PDF Formatında İndir

Download PDF