image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Sporda Fair Play Kavramı: Fair Play’in Önemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Fair Play Concept in Sport: Importantce of Fair Play
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 233
Makale Özeti: Son yıllarda insanların spora yükledikleri anlamlar farklılaşmış, spordan beklentileri artmış, buna paralel olarak sporda istenmeyen davranışlarda artış meydana gelmiştir. Spor müsabakalarında mutlak kazanma görüşünün ön plana çıkması ile birlikte saha içerisinde sporcular arasında da sportmenliğe aykırı davranışların arttığı görülmektedir. Sporda saha içi ve dışında gerçekleşen, sportmenlik ruhuna aykırı davranışların en aza indirilmesinde fair play bilincinin kazanılması oldukça önemlidir. Spor bilimleri alanında fair play olgusu son yıllarda tüm dünyada üzerinde sıklıkla durulan konuların başında gelmektedir. Ancak yapılan literatür çalışması sonucunda Türkiye’de sporda fair play üzerine yapılan araştırmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada sporda fair play olgusunun yeri ve önemi üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Along recent years, meaning of sport attributed by people has evolved; their expectation from sport increased; accordingly unsportsmanlike behaviors in sport have become prevalent. Upon absolute victory aim has become prominent in sport competitions, unsportsmanlike behaviors among athletes have increased within the field. Gaining fair play conscious is rather important in minimization of unsportsmanlike behaviors that occur within and outside the sport field, which contradicts fairness spirit. Fail play phenomenon in sport sciences has been one of the subjects which emphasized frequently in all over the world recently. However, based on the literature review, it was observed in Turkish literature that there were limited numbers of studies on fair play. In the present study oriented on this concept, significance of fair play in sport was discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF