image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 1
Makale Başlık: İşitme Engelli Bireylerin Sportif Faaliyetlere Katılım Seviyelerine Göre İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Comparison of The Communication Skills of Hearing Impaired People Based on The Level of Participation To Sport-Ralated Activities
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu araştırma sportif faaliyetlere katılan ve katılmayan işitme engelli bireylerin iletişim becerilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesini amaçlamıştır. Araştırmaya; Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerinde bulunan işitme engelli spor kulüplerinde spor faaliyetlerine katılan 95 sporcu ile aktif olarak sportif faaliyetlere katılmayan 46 işitme engelli birey gönüllü olarak katılmıştır. İşitme engelli bireylerin, iletişim becerilerini tespit etmek amacıyla “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)” kullanılmıştır (Korkut, 1996). Elde edilen veriler SPSS 15 paket programı ile değerlendirilmiştir. Gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Grup içi farklılıkların tespitinde, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi P<0,05 olarak seçilmiştir. Çalışmada aktif olarak sportif faaliyetlere katılan işitme engelli bireylerin iletişim beceri puanları (95.29±26.89) herhangi bir spor dalı ile ilgilenmeyen işitme engelli bireylerin iletişim puanlarından (77.26±16.30 ) daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak; sportif faaliyetlere katılan ve katılmayan işitme engelli bireylerin toplam iletişim becerilerinin karşılaştırmasında istatistiksel bir anlamlılık tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to make a comparison between the communication skills of hearing-impaired people who play sports and who do not. For the research 95 people, who join sportive activities for the clubs for the people with disabilities in Gaziantep, Adıyaman and Malatya; and 46 hearing-impaired people, who do not play any sports, volunteered. Communication Skills Rating Scale (İBDÖ), developed by Korkut (1). has been used in order to identify the communication skills of the hearing-impaired people volunteered for the research. Besides that personal information forms have been formed in order to identify demographic information of the participants. Information gathered has been evaluated by the SPSS packaged software. Mann Whitney U test has been used in order to determine variances between-groups. Kruskal Wallis Test has been used in order to identify variances within-groups. Level of significance has been chosen as P<0,05. As a result of statistical evaluation of the data gathered from the research, communication skills rate (95.29±26.89) of hearing-impaired people who actively join in sportive activities has been found to be higher than participants who do not participate in any kind of sportive activity (77.26±16.30 ), and the difference between the points has been found statistically meaningful(P<0.05). In conclusion it has been identified that sportive activities has been found to be useful in contributing to the communication skills of hearing-impaired people.

PDF Formatında İndir

Download PDF