image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evalution of The Violance Against Women in Turkey in Terms of Sociology of Law
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kadının korunmasına yönelik yasaların yaygınlaştığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına birçok hukukî uygulamanın hayata geçirildiği bilinmektedir. Buna karşılık literatürde yer alan araştırma bulguları kadına yönelik şiddet olaylarının hala yaygınlığını koruduğunu göstermektedir. Kadına yönelik şiddet konusunda yapılan araştırmalarda genellikle kadınların şiddet görme sıklıklarının ve şiddeti etkileyen demografik değişkenlerin ele alındığı görülmektedir. Kadına yönelik şiddetin hukuk sosyolojisi açısından ele alındığı araştırmaların ise sınırlı olduğu görülmektedir. Oysaki kadına yönelik şiddet hem toplumsal bir problem olarak nitelendirilen hem de cezai yaptırımları olan hukukî bir olgudur. Yapılan bu araştırmada da Türkiye’de kadına yönelik şiddetin hukuk sosyolojisi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In the recent years, in our country as well as across the globe, it is known that a lot of legal practice for the prevention of violence against women is implemented and the law for the protection of women are increased. In contrast, research findings in the literature shows that the violence against women still remains prevalent. It is often seen that the researches on violence against women focus on demographic variables that influence violence against women and frequency of violence on women. It is also seen that the number of the researches about violence against women in terms of sociology of law is very limited. However, the violence against women is described both as a social problem and legal case with criminal sanctions. This research also aims to evaluate to the violence against women in Turkey in terms of sociology of law.

PDF Formatında İndir

Download PDF