image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Sınıf ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: To Investigate of Attitude Towards The Physical Education in Secondary Students According to Class And Gender Variables
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öğrencilerin tutumları cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf düzeyine göre karşılaştırılmıştır. Araştırmaya 91 kadın ve 59 erkek olmak üzere toplam 150 ortaöğretim öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesinde Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen ‘’Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 veri analiz programında frekans, Independent t test ve One Way ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda, ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). Benzer şekilde, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Elde edilen bu sonuçlara göre, ortaöğretim öğrencilerinde cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum üzerinde belirleyici olmadığı söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, we aimed to investigate high school students' attitudes towards physical education classes. Attitudes of students were compared by sex and the class level in the study Total 150 high school students, consist of 91 women and 59 men, participated in this study. To determine the students physical education attitudes was used “Physical Education Attitude Scale” developed by Gullu & Guclu (2009). The frequency analysis, independent t test and One Way ANOVA analysis used in SPSS 22.0 data analysis software. At the end of the study, there is no significant difference in woman and men students physical education attitudes (p>0.05). Similarly, there is no statistically difference physical education attitudes according to students grade level (p>0.05). According to the results obtained, it can be said students gener status and grade level are not a significant determinant to physical education attitudes.

PDF Formatında İndir

Download PDF