image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examining of Middle School Students Leisure Choice According to Gender
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Yapılan bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin serbest zaman tercihlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesidir. Araştırmaya Tarsus ilçesinde öğrenci olan toplam 151 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin serbest zaman tercihlerinin belirlenmesinde Tel (2007) tarafından geliştirilen serbest zaman anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında frekans ve ki-kare analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin serbest zamanlarında “Hiçbir şeyle uğraşmama, dinlenme”, “Kitap, gazete, dergi okuma”, “Müzik dinleme veya müzik aleti çalma”, “TV, Video izleme”, Sinema veya tiyatroya gitme” ,“Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma”, “Aile ile vakit geçirme”, “Komşulara veya akrabalara gitme”, “Arkadaşları ile sohbet etme veya gezme”, “Kahvehane veya kafeteryaya gitme”, “Hobileri ile ilgilenme” düzeylerinin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Buna karşılık, öğrencilerin serbest zamanlarında “Çarşı, Pazar gezme, alışveriş yapma”, “Spor yapma, spor yarışmaları izleme”, “İnternette vakit geçirme (chat, oyun, hobi)” ve “Ava gitme (kara ve su avı)” düzeylerinin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, ortaokul öğrencilerinde cinsiyet unsurunun bazı serbest zaman etkinlik tercihleri üzerinde önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to examine the free time preference according to their gender of middle school students. Total 151 middle school students participated in the study Tarsus district. Free time choice questionnaire, developed by Tel (2007), was used to determine the free time of the students. Frequency and chi-square analysis was used for statistical analysis of the data obtained at SPSS 22.0 software. At the end of the study, it was found that some free time preferences wasn’t significant difference statistically by gender such as “Dealing with nothing, rest”, “Books, newspapers, magazines read”, “Listening to music or playing a musical instrument”, “TV, video monitoring”, “Going to the cinema or the theater”, “To participate in social and cultural activities”, “Spend time with family”, “Go to neighbors or relatives”, “Chatting with friends”, “Go to the cafeteria or coffee shop”, “Deal with Hobbies” (p>0.05). Whereas, it was found that some free time preferences was significant difference statistically by gender such as “Visit bazaar or shopping”, “Sports do or watch sports competitions”, “Spending time on the internet (for chat, game or hobby)” and “Go hunting (hunting land and water)” (p<0.05).

PDF Formatında İndir

Download PDF