image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerinde ve Meslek Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Problems Encountered by Physical Education Teachers in Physical Education Classes And Their Professional Life in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Yapılan bu araştırmada, Türkiye’de ilköğretim ve liselerde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde ve meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada literatürde sıklıkla kullanılan derleme çalışma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak konu ile ilgili olarak Türkiye’de yayınlanmış olan özgün makale ve lisansüstü tezlere ulaşılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’de konuya ilişkin çalışmaların büyük bir bölümünün lisansüstü tezlerden oluştuğu belirlenmiş, bu konuda yapılan özgün makalelerin oldukça sınırlı sayıda oldukları gözlenmiştir. Konuya ilişkin olarak yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiği zaman, Türkiye’de beden eğitimi öğretmenlerinin meslek yaşamlarında ve beden eğitimi derslerinde karşılaştıkları sorunların başında beden eğitimi dersinde kullanılan spor ekipmanlarının yetersiz olması, ebeveynlerin beden eğitimi öğretmenleri ile iletişim kuramaması, ebeveynlerin beden eğitimi dersini önemsememesi, sınıf geçmenin kolay olması nedeniyle öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının düşük olması, ebeveynlerin çocukları için spor etkinliklerine katılımlarını gereksiz görmeleri, diğer branş öğretmenlerinin beden eğitimi derslerine yeterince önem vermemeleri, okul yöneticilerinin seçmeli ders olarak beden eğitimi dersini fazla önemsememeleri, ilkokul 1. 2. ve 3. Sınıflarda beden eğitimi derslerine branş hocalarının girmemesi, spor tesislerinin, salonlarının ve soyunma odalarının yetersiz olması, öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle ders planlarının ve uygulamasının sağlıklı yapılamaması, zümre çalışmalarının işlevsel olmaması, öğrencilerin geçer not almanın kolay olması, dershaneye gitmeleri veya sınavlara hazırlanmaları nedeniyle beden eğitimi dersine önem vermemelerinin geldiği tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This research aims to evaluate the problems encountered by physical education teachers in physical education classes and their professional life in Turkey. Method of researching was compilation, which is being used widely in research literature. In this context, authentic articles and post-graduate thesises on this subject have been evaluated first. As a result of the literature research conducted, it has been understood that most of the studies on this field were post-graduate thesis papers and there were a limited number of authentic articles on the subject. As a result of this research, it has been understood that among other problems encountered by physical education teachers in physical education classes, having inadequate/insufficient equipment for sports, parents not being able to communicate with physical education teachers, low level of interest shown by parents to physical education classes, low level of interest shown by students due to easy pass/fail regulations, parent considering children attendance to physical education events are unnecessary, other branch teachers not caring about physical education courses of children, school administration not caring about physical education courses of children, physical education classes in first, second and third grade not being administered by physical education teachers, insufficient/inadequate sports facilities and dressing rooms, unproductive application of course plans due to high number of students in classes, unproductive departmental works, easy pass/fail regulations, students not paying enough attention to physical education classes due to spending time in private courses for the preparation process to central placement exams were the major problems.

PDF Formatında İndir

Download PDF