image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Yaş, Cinsiyet ve Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Self-Esteem of Physical Education And Sport High School Students in Terms of Age, Gender And Doing Sport Situation
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmaya 2014-2015 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan toplam 306 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesinde kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Öğrencilerin benlik saygılarının ölçülmesinde Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 for Windows programında Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney U testi ve frekans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda spor bölümü öğrencilerinin benlik saygılarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Öğrencilerin yaş gruplarına göre benlik saygılarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Ayrıca öğrencilerin lisanslı olarak spor yapma durumlarına göre de benlik saygılarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05).
Alternatif Dilde Özet: The purpose of physical education and school sport this study is to investigate the self-esteem levels of students with different variables. Gazi University School of Physical Education and Sports School students who participated in a total of 306 students. Personal information form is used to determine the demographic characteristics of the students who participated in the study. Measured in the self-esteem of students Coopersmith Self-Esteem Inventory were used. Statistical analysis of the data obtained in the Kruskal-Wallis H test, Mann-Whitney U test and frequency analysis was used in SPSS 22.0 for Windows. At the end of the study it was determined that students' self-esteem did not differ significantly according to gender (p> 0.05). Students were determined according to age groups did not differ significantly in their self-esteem (p> 0.05). Besides, according to the students' self-esteem licensed sport participation has been found to show a statistically significant difference (p> 0.05).

PDF Formatında İndir

Download PDF