image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim Birinci Devre Çocuklarının Temel Hareket Becerilerinin Geliştirilmesinde Ritim ve Müzik Eğitiminin İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relation Between Rhythm And Music Education in The Improvement of Basic Movement Skills Of Primary School Students of 1-4th Grades
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci devre çocuklarının temel hareket becerilerinin geliştirilmesinde ritim ve müzik eğitiminin ilişkisini incelemektir. Bu çalışmada tarama modeli kullanılarak, ilkokul birinci devre çocuklarında ritim, müzik eğitiminin önemi ve gereği üzerine durulmuştur. Ayrıca, ilköğretim çağı çocuklarının hareket gelişimlerinde gerekli olan temel hareket eğitiminin önemi ile ilgili yazılmış makaleler incelenmiş ve konu ile ilgili anlamlı bir senteze varılmaya çalışılmıştır. Okul öncesi dönemdeki müzik ve ritim eğitiminin önemi hakkında yapılan çalışmaların yoğunluğu göz önüne alındığında, ilköğretim döneminde müzik ve ritim eğitimini vurgulayan çalışmaların sayıca yok denecek kadar az olması bu durumu incelemeyi değer kılmaktadır. Gerek uygulamalı gerekse gözleme dayalı yapılan birçok çalışmada ilköğretim dönemi çocuklar için müzik ve ritim eğitiminin önemi vurgulanmış, ancak temel hareket becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili yapılmış çalışmalara pek fazla rastlanılamamıştır. Konuya ilişkin yaptığımız bu tarama çalışmasında, ritim ve hareket bağlantılarının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, yapılan bu çalışmanın konuyla ilgili daha sonra yapılacak uygulamalı çalışmalara ve alanda çalışma yapacak diğer araştırmacılara da ışık tutacağı düşünülebilir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to examine the relation between rhythm and music education in the improvement of basic movement skills of primary school students of 1-4th grades. In this study combing method has been applied and the importance of music and rhythm education for students of these grades has been addressed. Articles on the importance of basic movement education for these children have been studied and a reasonable synthesis has been tried to be attained. When compared with the density of such an education for pre-school period, the number of studies signifying the importance of music and rhythm education during primary school period is rather insignificant, thus making such a study valuable. The importance of music and rhythm education for primary school students has been emphasized both through applied and observational studies, yet studies concerning basic movement have not sufficiently been referred to. In our combing-method study, the importance of the link between rhythm and movement has been emphasized. In the meantime, it can be regarded as a useful study as it may shed light on applied studies to be carried out and it may as well be helpful to researchers in the field.

PDF Formatında İndir

Download PDF