image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Yerel Yönetimlerin Yaptırdığı Spor Parklarıyla İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri ( Mersin Örneği )
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Problems and Resoluation Advisory Related the Sports Parks Built by the Local Goverment (Mersin Example)
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Mersin ilinde yerel yönetimler tarafından yapılan spor parkları ile ilgili sorunları belirlemek ve söz konusu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmaktı. Araştırmaya Mersin ilinde yerel yönetimler tarafından oluşturulan spor parklarını kullanan 166 kişi katılmıştır. Katılımcıların kişisel özelliklerini ve spor parkları ile ilgili düşüncelerini belirlemek için 6 demografi ve 22 kapalı uçlu soru olmak üzere toplam 28 sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 11.5 programında frekans analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda spor parklarını kullanan bireylerin orta ve üzeri yaş grubunda bulunan kadınlardan oluştuğu, mesleki özelliklerine göre ele alındığı zaman parkları en fazla ev hanımlarının kullandığı tespit edilmiştir. Spor parklarının en fazla kullanılma nedenlerinin başında sağlıklı bir yaşama sahip olma ve kilo kontrolünün geldiği tespit edilmiştir. Spor parklarının tercih edilmesinde en fazla açık havada spor yapma ve parkların ücretsiz olması gibi unsurların geldiği bulunmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin büyük bir bölümünün spor aktiviteleri öncesinde ısınma çalışmaları yaptıkları, çalışmalarda genellikle spor kıyafeti kullandıkları, buna karşılık çalışmaları uzman gözetiminde yapmadıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında katılımcıların çoğunluğunun spor parklarında yer alan aletlerin hangi kas gruplarını çalıştırdığını tam olarak bilmedikleri görülmüştür. Katılımcıların düşüncelerine göre spor parklarında görülen en büyük eksikliklerin başında dinlenme ve bekleme alanlarının kısıtlılığı, kondisyon aleti yetersizliği, parkların yakınlarında herhangi bir sağlık problemine yönelik önlem olarak sağlık ocağı, ambulans veya doktor bulunmaması, kondisyon aletlerinin üzerinde kullanım şartları ile ilgili bilgilerin yetersiz olması, tesislerin halkın tüm ihtiyaçlarına cevap verememesi gibi sorunların geldiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, yerel yönetimlerin spor parkları ile ilgili düzenlemeleri tekrar gözden geçirmeleri, toplumun spor parklarında daha geniş kesiminin daha güvenli şartlarda spor yapabilmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerektiği söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Aim of this study is to identify the problems related to sports parks built by local authorities in Mersin province and suggest solutions related to those problems. 166 participants who regularly used the sports parks built by local authorities in Mersin province participated in the study. A questionnaire that consisted of 28 questions 6 of which were demographic and 22 were close-ended questions was applied to the participants. Frequency analyses were used at SPSS 11.0 program to analyze the data of the study. Results of the study revealed that the users of these parks were women at middle or above-middle age, and as for their professional characteristics, housewives were the most frequent job group that used sports parks. The main reasons for using sports parks were pursuing a healthy life and weight control. It was also found out that the main reason for people to prefer sports parks was doing sports in open air and their being free of charge. Furthermore, some other findings on exercise types in these parks, their being sufficient in terms of health, and the rate of people benefitting from these parks were also obtained.

PDF Formatında İndir

Download PDF