image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Leadership Styles of School Principals on Organizational Citizenship Behaviours of Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel vatandaşlıkları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Gaziantep’ten tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 125 okul öncesi, sınıf ve branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” ve “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Değişkenlerin birbiriyle ilişkisini ortaya çıkarmak için de, SPSS 20 programı ile çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, okul müdürlerinin liderlik stilleri genel ortalaması ile örgütsel vatandaşlık davranışları alt boyutlarından nezaket ve üyelik erdemi boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu araştırma sonucunda ortaya konmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF