image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İlkokul Müdürlerinin Algılanan Çatışma Yönetim Stilleri ve Öğretmenlerde Oluşturduğu Stres Düzeyi - Gaziantep Şahinbey İlçesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Perceived Conflict Management Styles of Primary School Principals and Stress Level It Caused on Teacher: Gaziantep Şahinbey Country Sample
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ilkokul yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stillerinin öğretmenlerde oluşturduğu stres düzeyine etkilerini belirlemekti. Araştırmaya Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde görev yapan 228 kadın ve 242 erkek olmak üzere toplam 470 ilkokul öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Örgütsel Çatışma Envanteri 2 (Rahim Organizational Conflict Inventory II- ROCI II) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows Paket Programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin tümleştirrme, ödün verme, kaçınma ve uzlaşma stillerini orta düzeyde kullandıkları, hükmetme stilini ise orta düzeyin altında kullandıkları belirlenmiştir. Okul müdürlerinin kullandıkları tümleştirme stilinin öğretmenlerde diğer stillere göre daha fazla stres yarattığı tespit edilmiştir. Kadın öğretmenlerin ödün verme ve uzlaşma stilinin kullanımı konusundaki algılarının erkek öğretmenlere göre istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Ancak kullanılan çatışma yönetim stillerinin öğretmenlerde oluşturduğu stres düzeyinin cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılık göstermediği belirlenmiştir (P>0.05). Bunun yanında algılanan çatışma yönetim stillerinin ve çatışma yönetim stillerinden kaynaklanan stres düzeyinin öğretmenlerin yaş gruplarına ve eğitim durumlarına göre farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Kullanılan çatışma yönetimi ile öğretmenlerde oluşturduğu stres düzeyi arasındaki korelasyon analizine göre, kullanılan çatışma yönetim stili ile ortaya çıkan stres düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Buna göre yöneticilerin çatışma yönetiminde hükmetme stilini kullanmalarının öğretmenlerde stres düzeyini istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttırdığı (p>0.05), diğer çatışma yöntemlerinin ise öğretmenlerde stres düzeyini azalttığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to determine the effect of conflict management styles, used by school managers, on stress level comprising at teachers. 228 female and 242 male primary school teachers working Şahinbey town in Gaziantep city, totally 470, participated to research. Rahim Organizational Conflict Inventory II (ROCI II) was used as data collection material at research. SPSS 15.0 for Windows package program was used in analyze of obtained data. As result of research; it was determined that school managers use integration, compromise, abstinence and settlement styles at middle level, as to domination style was used under middle level. It was established that usage of integration style created stress more than usage of other styles. Perceptions of female participants regarding usage of compromise and settlement styles were lower than male participants (p<0,05). But, it was established that stress level by created of used conlict management styles wasn’t differentiated statistically (p>0,05). In addition, it was determined that perceived conlict management styles and stress level created by them weren’t differentiated as techers’ age group and education situation (p>0,05). As correlation analyze results, a relarionship among used conlict management style and revealed stress level was found. It was established that domination style usage increased teachers’ stress level statistically (p<0,05), as to other usage of conflict management styles declined stress level of teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF