image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Günümüz Afganistan’ında Fıkıh Öğretimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Fiqh Education in Today’s Afghanistan
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Afganistan’a İslam’ın girdiği yıllarda, genel olarak İslam dinini, özel olarak da fıkıh ilmini öğretmeleri için bazı sahabi ve tabiûn âlimler gönderilmiştir. Çok fazla zaman geçmeden bu topraklarda birçok fıkıh âlimi yetişip bu görevi üstlenmiş ve günümüze kadar bu sistem devam edegelmiştir. İlk başta sadece mescit ve camilerde başlayan fıkıh öğretimi daha sonra mescit ve camilerin yanı sıra medreselerde de yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise modern eğitim müfredatına dâhil edilerek resmi ve gayri resmi medreselerin yanı sıra düz okulların ilk, orta ve lise kısımlarında da fıkıh dersleri okutulmaktadır. Yükseköğretimde de fıkha dair dersler, şer’îyât fakülteleri ve hukuk fakültelerinin ders müfredatında yer almaktadır. Elinizdeki çalışma buna dair bilgi ve değerlendirmelere yer vermektedir.
Alternatif Dilde Özet: In the beginning of spreading of Islam in todays Afghanistan, some sahaba (companions of the prophet Mohammad) and tâbi’ûn (followers; muslims who saw the sahaba) scholars have been sent to this region for teaching the Islamic religion in general and especially Islamic fiqh (Islamic jurisprudence). In short time, many famous fiqh scholars were educated from this region, they undertook this duty and continued this education until today. The fiqh education that started in mosques in the begining, continued also in madrasas after some time. Today the fiqh lessons have been included in modern primary, secondary and high schools’ curriculum, as well as the formal and informal madrasas. In higher education, the fiqh classes are included in law faculties’ curriculum as well as shariah (theology) faculties. This article provides informations and evaluations about the mentioned issues.

PDF Formatında İndir

Download PDF