image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Kıraatlerin Tefsire Etkisi (İbn Âşûr Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Impact on Interpretation of Differences in Recita-tion/Qıraah The Sample of “Ibn Âshûr”
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmada kıraatlerin tefsire etkisi ferşî kıraat farklılıkları bağlamında ele alınacaktır. Ferşî kıraat farklılıkları ise nahiv ve sarf yönünden kıraat fark-lılıkları başlıkları altında örneklendirilecektir. Bu örneklendirmeler son dönem müfessirlerinden İbn Âşûr’un (ö.1393/1973) tefsiri “et-Tahrîr ve’t-Tenvîr” üze-rinden gerçekleştirilecektir. Verilen örnekler mütevatir kabul edilen kıraatler-den oluşacak şaz kıraatler yer verilmeyecektir. Amacımız, kıraatlerin ayetleri anlamlandırmadaki etkisini İbn Âşûr’un tefsiri çerçevesinde ele almaktır. Yeri geldikçe diğer kaynaklardan da istifade edilecektir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the impact on interpretation of differences in recitation will be discussed in the context of fersh differences in recitation. The fersh recitation differences will be exemplified under the heading direction of syntax and grammar differences in recitation. These exemplifications will be carried out in “Tahreer wa el-Tanweer" which is the interpretation of Ibn Ashur, one of the examples of recent commentators. The examples which are accepted mu-tawatir will consist of recitation and shaz readings will not find a place. Our goal is to analyse the effect of recitations in the explanation verses from the point of interpretation of Ibn Âshûr. When necessary, we will also be benefiting from other sources.

PDF Formatında İndir

Download PDF