image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Abdürrezzâk Kâşânî (ö. 730/1330) ve Tefsirdeki Metodu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Abd al-Razzâk al-Kāshânî and His Commentery Method
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Abdürrezzâk Kâşânî (ö. 730/1330) otuz beş eser vermesine ve Davud-u Kay-serî (ö. 751/1350), İsmail Hakkı Bursevî (ö.1137/1725), Âlûsî (ö. 1270/1854), Cemâleddin el-Kâsımî (ö. 1332/1914) gibi müfessirleri etkilemiş olmasına rağmen ilim dünyasında hak ettiği yeri alamamış, ayrıca sufi olmasına rağmen Bâtıni olmakla itham edilmiştir. Kâşânî’nin, Hakâiku’t-Te’vîl adlı tefsirinin te’vîl bölümlerinden oluşan Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ı ise defalarca Tefsîri Şeyhi’l-Ekber adıyla İbn Arabî (ö. 638/1240)'ye nispet edilerek basılmış ve bu isimle şöhret bulmuştur. Kâşânî’ye aidiyeti kesin olan bu eserde işarî tefsir yöntemi ağır basmakla birlikte yer yer literal yorumlara da rastlanılmaktadır. Ayrıca eserde antropomorfist ve hurufi çizgide yorumlar da yapılmıştır. Biz bu çalışmada, işarî tefsirin vahdeti vücut döneminde yaşamış olan Abdürrezzâk Kâşânî ve tefsiri Te'vîlâtü'l-Kur'ân'ı inceleyeceğiz.
Alternatif Dilde Özet: Although Abd al-Razzâk al-Kāshânî (d. 730/1330) left more than thirty works and effected commentators like Dâwûd al-Qaysarî (d. 751/1350), Ismail Haqqi Bursawi (d. 1137/1725), Alusi (d. 1270/1854), and Jamaluddin al Qasimi (d. 1866-1913) he couldn't take the place he deserved in the world of science. Furthermore, though he was a Sufi, he was accused of being withinBatiniya. Kāshânî's Tawilat al-Qur'an which is composed of the sections of te'vil of his commentary which is named Haqaiq al-Tawil repeatedly published in the name of Tafseer Sheikh Akbar by attributing to İbn Arabî (d. 638/1240) and found fa-me with that name. Although the method of İşari interpretation in this work which precisely belongs to al-Kāshânî prevailed the literal interpretation, it is also observed in places. In addition, anthropomorphic and hurufi comments were made in the work. In this study, we will research Abd al-Razzâk al-Kāshânî who lived in pantheist period of mystical interpretation and his com-mentary Tawilat al-Qur'an.

PDF Formatında İndir

Download PDF