image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Arap Dili Belâğatında İç İçe Övgü Pekiştirme Sanatı İstitbâ‘ ve Kur’ân’dan Örnekler
Makale Alternatif Dilde Başlık: İstitbâ‘, The Art Of İnterbedded Praise Reinforcement And Examples Of The Quran
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: En öz tanımıyla “birbirine bağlı ve iç içe iki övgü unsurunun birlikte bulun-ması” demek olan istitbâ, metnin arka planını görmeyi amaçlayan bir okuyucu için derin anlamları keşfe açan bir bedî‘ terimidir. Muzâafe, medh-i muvecceh, idmâc, ta‘lîk, tekmîl ve te’kîdu’l-medh bimâ yuşbihu’z-zem sanatlarıyla ilişkili olan istitbâ‘ terimleşme sürecinde bu kavramlardan bazılarıyla eş anlamlı ola-rak kullanılmış, bazılarından da nüanslarla ayrılmıştır. Özellikle âyetlerin idmâc sanatı kapsamında değerlendirmesi, istitbâ‘ teriminin kullanımını öte-lemiştir. Bu anlamda istitbâ‘ sanatına dair Kur’ân-ı Kerîm’de az sayıda örnek bulunması, anlamsal iç içeliğin idmâc sanatına; sadece övgü unsurunun birlik-teliğinin ise istitbâ‘ sanatına hasredilmesi sebebiyledir.
Alternatif Dilde Özet: With its self-definition, “ İstitba, which means co-existence of interconnecting and nests two praise elements, is a Bedi‘ term leading to discovery of deep meanings for a reader who aims to see background of the text. İstitbâ‘, which is related to arts of Muzâafe, medh-i muvecceh, idmâc, ta‘lîk, tekmîl and te’kîdu’l-medh bimâ yuşbihu’z-zem, is used with some of these concepts sy-nonymously and is seperated from some of them with nuances during the term’s creation period. Particularly, evaluation of the verses within the context of art of idmac postponed the use of the term, istitbâ‘. In this meaning, availa-bility of limited number of examples in Quran about art of istitbâ‘ is because of the fact that semantic nesting is devoted to the art of istitbâ‘; togetherness of praise element is because of the fact that it’s devoted to the art of istitbâ‘.

PDF Formatında İndir

Download PDF