image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Emmanuel Levinas Felsefesinde “Başkalık ve Aynılık” Problemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Problem Of “Otherness And Sameness” In Emmanuel Levınas Phılosophy
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu makalede öncelikle Levinas felsefesinde önemli bir kavram olan Ben kavramından hareket edilerek başkalık ve aynılık problemi açıklanmaya çalı-şıldı. Çünkü Levinas felsefesinde Batı felsefesinden farklı olarak varlığın temelini ontoloji değil, etik ilişki oluşturmaktadır. Bu etik ilişki Ben ve başkalık arasındaki ilişkiyi de temellendireceğinden, ontoloji üzerinden hareket edildi-ğinde Ben ve Başka aynılaştırılmış olur. Bundan dolayı gelenekten kopuş an-cak dil düzleminde gerçekleşebilir ve Levinas felsefesinin en temel noktasını da Başkası’yla kurulacak olan etiksel dil düzlemi oluşturmaktadır. Devamında, etik de beraberinde sorumluluk kavramını getireceğinden dolayı sorumluluk kavramından hareket edildi. Ben ve Başkası arasındaki sorumluluk ilişkisi koşulsuz, sınırsız ve tek yönlü olduğundan bu ilişkinin kaynağını bulmak ise mümkün değildir, çünkü bu ilişki Sonsuz’u kendi içerisinde barındırır. Ben’in kendisiyle olan özdeşliğini kıran art zamanlılık sorumluluğun sonsuzlaşması anlamına gelmektedir.
Alternatif Dilde Özet: In this paper, primarily, problems of otherness and sameness are tired to be clarified with reference to the concept of Self which has a quite significant pla-ce in Levinas since, as opposed to Western Philosophy, the basis of Levinas philosophy refers to ethical relationship rather than ontology. Due to the fact that this ethical relationship will also be the ground for the relationship between Self and otherness, when we start off from ontology, Self and Other become assimilated. Therefore, breaking ties with tradition can only be reali-zed at the level of language, and the basis of Levinas philosophy also rests on the level of ethical language practiced with Other. Furthermore, since ethics al-so brings the notion of responsibility in its wake, the notion responsibilty rema-ins as the focal point. Since the responsibilty relationship between Self and Ot-her is unconditional, limitless and unidirectional, to find out the source of this relationship is not possible due to the fact that this relationship contains Eter-nal in itself. Thus, diachrony breaking of its identity with Self refers to eternali-zation of responsibility.

PDF Formatında İndir

Download PDF