image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Kur'an'da Toplumsal Çatışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Social Conflict in Qur'an
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Kur'an insanların düşüncelerini ve dünya görüşlerini etkilemekte, böylece onların davranışlarını yönlendirmektedir. Kur'an'ın temel amacı, insanı ve top-lumu Allah merkezli bir yaşamla tanıştırarak onların değişmelerini sağlamak-tır. Kur'an, toplumlardaki haksızlıkların ve eşitsizliklerin önüne geçmekte ve kutsal olanın temel alınarak toplumun adaletli bir yapıya sahip olmasını iste-mektedir. Kur'an'a inanan mü'minler, bu düşüncelerle toplumun yapısını de-ğiştirmek için çatışmaya girmektedirler. Kur'an, bu anlamda toplumsal çatış-maların mü'minlerin engellenmeleri nedeniyle ortaya çıktığını vurgulamakta-dır. Kur'an, toplumsal çatışmalarda yöneticilerin ve gücün önemini belirterek, mü'minlere çatışma sürecinde toplumsal yasalar çerçevesinde belli bir yöntem izlemelerini istemektedir. Kur'an, sınıfsal, ekonomik ve çoğulcu toplumlardaki çatışmaları değerlendirirken toplumsal düzenin sağlanmasının yanında, çatış-maları kutsal bir zemin üzerine oturtmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Qur'an affects people's thoughts and worldviews, so it steers their behaviors. The main aim of Qur'an is to introduce a way of life with Allah at the centre to individuals and society and to provide a change in people's attitudes. Qur'an aims to overcome inequalities and unfairnesses in the society and to dominate the life with holy rules so that there will be a fair society. Believers in Qur'an dispute with these thoughts to change the structure of the society. Qur'an em-phasizes that social conflicts occur because of these obstructions made by the rest of the society to prevent the believers. Drawing attention to the importance of the rulers and their power, Qur'an advises the believers to follow a method during the conflicts. Qur'an says that conflicts are based on a sacred ground while providing a social order when it assesses the disputes in economical, classical and pluralist societies.

PDF Formatında İndir

Download PDF