image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Konu Hadisleri Bağlaminda Mescid-i Nebevî ve Orada Yapılan İbadetlerin Fazileti
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Masjid al-Nabawî and the Virtue of the Worships Perfor-med there within the Context of the Related Hadiths
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İbadet maksadıyla ziyaret edilebilecek üç mescidden biri olan Mescid-i Nebî, İslamın on kusur yıllık Medine döneminin yönetim merkezi, istişare mekânı ve en önemlisi de ibadet merkezi gibi birçok fonksiyonu yerine getir-miştir. Ayrıca Hz. Peygamber'in kabrinin de bu mescidin içerisinde bulunması, Müslümanlar açısından daha bir önem arz etmektedir. Hz. Peygamber'in bu mescidde yapılan ibadetlerin Mescid-i Haram (Kâbe) hariç diğer bütün mekânlardan daha fazîletli olduğunu bildirmesi, kabrini ziyarete gelenlere çe-şitli müjdeleri haber vermesi sebebiyle Müslümanlar, kabr-i şerifi ziyareti tarih boyunca önemsemiş, en önemli ibadetlerden kabul etmiş ve Mescid-i Ne-bevî'yi de ziyaret ederek orada ibadet etmeye gayret göstermişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Masjid al-Nabawi, one of the three mosques that can be visited for the pur-pose of worship, have been settled for many functions such as government cen-ter of about ten years of Medina period, consultation place and most im-portantly a worship center. Furthermore, its being the grave of the Prophet in-creases the importance of this place for Muslims. Since The Prophet notifies that the pray in this place is more virtuous than the ones in other places except Masjid al-Haram (Kaaba) and gives glad tidings for those who visit his Holy Grave. Muslims have cared about visiting his Holy Grave throughout the history, considered it as one of the most important worships and tried to pray while vis-iting this place.

PDF Formatında İndir

Download PDF