image.jpg

Derginin Adı: Mütefekkir Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: An Outline Of Qunawi's Reflections On Divine Names In Terms Of Oneness Of The Being/Wahdat Al-Wujûd
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Outline Of Qunawi's Reflections On Divine Names In Terms Of Oneness Of The Being/Wahdat Al-Wujûd
Makale Eklenme Tarihi: 27.07.2016
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Vahdet-i Vücûd teorisyenleri arasındaki en önemli şahsiyetlerden biri olan Konevî, selefi ibn Arabî gibi ilâhî isimlere ciddi önem vermiştir. Klasik tasavvuf dönemi müelliflerinin aksine Konevî, ilâhî isimler meselesini sadece zikir açı-sından ele almamış, aynı zamanda ontolojik açıdan da meseleyi değerlendir-miştir. Tasavvufî ontolojisini açıklarken ilâhî isimleri merkezî bir noktaya yer-leştirmiştir. Ona göre Cenab-ı Hak'tan ilk taayyün ya da tezahür eden varlıklar, ilâhî isimler ve sıfatlardır. Ayrıca fizikî âlemdeki her bir nesne ilâhî bir ismin tecellîsi veya mazharıdır. Bu isimler Konevî'nin fikirlerinde öylesine ön plan-dadır ki onun esmâya dair görüşünün, varlık görüşüyle neredeyse aynı anlama geldiğini düşünmek mümkündür. Bu çalışmada Konevî'nin varlık görüşünün büyük ölçüde ilâhî isimlere istinad ettiği fikrinden hareketle, onun esmâü'l-hüsnâ anlayışının ana hatları ele alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Being one of the most important figures among the wahdat al-wujûd(oneness of the being) theoreticians, Qunawi paid a significant attention to the Divine Names, like his predecessor ibn Arabî. Unlike the authors of classical period of su fism, Qunawi tackled the issue of Divine Names not only with regard to the Dhikr/rememberance/repitition of the divine names but also to ontological concerns. He placed the Divine Names in a central position while describing his Sufistic ontology. According to him, the first things manifested/disclosured from the God are His names and attributes. Everything in the physical world is the self-disclosure of a divine name, or the loci of manifestation/madhar of that name. These divine names have got such an eminent position in Qunawi's ideas that it is almost possible to consider his reflections on the divine names paramount to his ontological views. From the point of view that Qunawi's onto-logy is mainly based on Divine Names, an outline of his reflections on divine names has been introduced in this study.

PDF Formatında İndir

Download PDF