image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 7
Makale Başlık: Okulöncesi 4 Yaş Çocukların Sosyal Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Social Behavior of 4 Age Old Preschool Children According to Teacher Views
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, okulöncesi 4 yaş çocukların sosyal davranışlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılı KKTC’nin Nicosia, Kyrenia, Güzelyurt, Famagusta ve İskele ilçelerinde MEB’e bağlı anaokulları ile ilköğretim okullarının anasınıflarına bağlı toplam 42 okulda 52 öğretmenin, öğrencileri en az 8 hafta somut olarak gözlemlediği 4 yaş grubundaki toplam 691 çocuk oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, bilgilere ulaşmak amacıyla; Çocuk, Okul ve Aile Bilgi Formu, okulöncesi 4 yaş grubu çocukların ilişkisel saldırganlık, fiziksel saldırganlık, olumlu sosyal davranış ve depresif duygularını ölçmek amacı ile de “Okulöncesi Sosyal Davranış Ölçeği Öğretmen Formu’’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin çözümlenmesinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20,0 for Windows Evalution versiyonu kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan çocukların demografik özelliklerinin ve okulöncesi sosyal davranış ölçeğinde yer alan davranışları gerçekleştirme sıklıklarının belirlenmesinde frekans tabloları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; erkek çocukların, kız çocuklara göre fiziksel saldırganlık davranışı, ilişkisel saldırganlık davranışı ve depresif duyguları gösterme düzeyleri daha yüksek iken olumlu sosyal davranış düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The main aim of this research is to compare the social behavior of children according to the teacher interviews. Screening model method has been used at this research which is one of the descriptive research methods. The study group of this research was created totally 691 children, from the age group of 4, which were observed at least 8 weeks objectively by 52 school teachers at 42 preschools in Nicosia, Kyrenia, Guzelyurt, Famagusta and Iskele which are under the Ministry of National Education of TRNC in the academic year of 2014-2015. In order to reach the demographics of the children of the study group: "Preschool Social Behaviour Questionnaire Form For Teachers" has been used to measures the children, school and family information form, relational aggression, physical aggression, prosocial behaviour and depressive feelings of age 4 group of preschool children. The data obtained through the surveys have been transmitted to the computer environment and in order to analyze the data, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 20.0 for Windows Evolution version has been used. Frequency tables were used to tell the demographic characteristics on children of the research and the social behavior in preschool scale and to realize the cyclic of their behaviour. The static identifier has been given on preschool children’s social behavior scale general and their scores than the average size of the subscale, standard deviation, minimum and maximum statics as identifier. According to the research findings: children with divorced parents compared to children with married parents have higher behavior of physical aggression, behavior of relational aggression and the show of depressive feelings besides lower levels of positive social behaviors.

PDF Formatında İndir

Download PDF