image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2016/4
Sayı: 7
Makale Başlık: Sınıf Yönetimi Yazılımının İşbirlikli Yöntem İle Programlama Temelleri Dersinde Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Use of Classroom Management Software in Programming Fundamentals Course with Collaborative Method on Student Success
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmada “Programlama Temelleri” dersinde kullanılan sınıf yönetim yazılımının, işbirlikli yöntem ile birlikte kullanılmasının, öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören ve Programlama Temelleri dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada öntest - sontest kontrol gruplu seçkisiz deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel desene bağlı olarak seçkisiz örnekleme yöntemi ile deney grubu (n=35) ve kontrol grubu (n=35) belirlenmiştir. Deney grubunda yer alan öğrencilerin sordukları sorular sınıf yönetim yazılımı ile tahtaya yansıtılmış ve çözümün grupta yer alan diğer öğrencilerle birlikte işbirlikli öğrenme yöntemine göre bulunması istenmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğrencilere ise öğretim elemanı tarafından doğrudan sınıf yönetim yazılımı ile öğrencinin ekranından cevap verilmiştir. Çalışma sonucunda deney grubunda yer alan öğrencilerin Programlama Temelleri dersindeki son test sonuçlarına bakıldığında istatistiksel olarak daha başarılı oldukları görülmüştür. Öğrencilerle yapılan görüşme sonuçlarına göre, öğrencilerin kendi hatalarını gördükleri, düşüncelerini serbest bir şekilde ifade edebildikleri, hatırlama becerilerinin arttığı ve kod yapısını daha iyi anladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study was to determine the effect of use of classroom management software in “Programming Fundamentals” course with collaborative method on student success. The sample of the study consisted of the students studying at Computer Programming program of Vocational School, Erzincan University and taking the course of Programming Fundamentals. Random experimental design with pretest-posttest control groups was used in the study. Depending on the experimental design, experimental group (n=35) and control group (n=35) were determined by using random sampling method. The questions asked by students in the experimental group were projected to blackboard by using classroom management software and the solution was asked to be found with other students in the group according to collaborative learning method. The students in the control group were answered directly from student’s monitor with classroom management software by instructor. It was seen as a result of study that they were statistically more significant when the posttest results of the students in the course of Programming Fundamentals were examined. According the results of interview made with student, it was concluded that the students saw their mistakes, they freely expressed their thoughts, their recall skills increased and they understood the code structure better.

PDF Formatında İndir

Download PDF