image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Üzerinde Eğitici Çizgi Romanların Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Impact of Instructional Comics on the Attitudes Towards Cizitzenship and Democracy Education
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Günümüzde öğretmenlerin çok farklı türden görsel öğretim materyallerini ders süreci içerisine taşıdıkları bilinmektedir. Derslerin eğlenceli geçmesine ve daha kalıcı öğrenmelerin meydana gelmesinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülen görsel öğretim materyallerinden özellikle eğitici çizgi romanların etkileyici gücünden ders süreci içerisinde daha fazla faydalanılması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü eğitici çizgi romanların çok önemli iki temel özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi resim ve yazı ilişkisinin bir arada verilmesiyle daha etkili öğrenmeleri gerçekleştirmesi ve ikinci olarak ise mizah unsurunu kullanarak eğlenceli bir sınıf atmosferini oluşturmasıdır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersine yönelik tutum üzerinde eğitici çizgi romanların ne gibi bir etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. Bundan dolayı yapılan çalışma nicel araştırma yöntemlerinden ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Artvin ili merkez ilçelerinde bulunan ve üç farklı ortaokulda öğrenimlerini sürdüren toplam 152 8. sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Her İnsan Değerlidir Temasına Yönelik Tutum Ölçeğinden faydalanılmış ve elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda eğitici çizgi romanların Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersine yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: It is known that teachers have carried various visual instructional materials into teaching process. It is thought that the visual instructional materials’ impressive characteristics which play key role in occurring permanent learning, amusing time in in the classroom, must be employed in classrooms. Because instructional comics have two essential features. First one is that picture and writing are presented together so that students can learn more effectively. The second one is that they constitute amusing classroom atmosphere by using humour. In this context, Impact of the instructional comics on attitudes towards the Citizenship and Democracy Education was investigated. Therefore, the study was designed in quasi experimental research with control group. The sample of the study consisted of 152 students studying 8th grade in Artvin in 2013-2014 instructional year. Attitude Scale Towards Every Human is Precious Theme developed by the researchers. The data was analysed through one-way ANOVA. It was concluded that instructional comics have positive impacts on attitudes towards the Citizenship and Democracy Education course.

PDF Formatında İndir

Download PDF