image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Ses Bilgisi ve Akustik Konusunda Geliştirilen Etkinliklerin Fizik ve Müzik Öğretmen Adaylarının Kavram Bilgisi Düzeylerine Olan Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of The Activities Developed Regarding Sound Knowledge and Acoustics on Concept Knowledge Levels of Physics and Music Teacher Candidates
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı; ses bilgisi ve akustik konusunda kullanılmak üzere geliştirilen fizik ve müzik içerikli etkinliklerin, hem fizik hem de müzik öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrencilerin kavram bilgisi düzeylerine olan etkisini belirlemektir. Araştırmada, deneysel desenler içinde yer alan statik grup ön test - son test deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 62 müzik öğretmenliği ve 55 fizik öğretmenliği programı öğrencisi oluşturmaktadır. Fizik ile müzik öğretmenliği öğrencileri, kendi içinde kontrol ve deney gruplarına ayrılmıştır. Hem fizik hem de müzik öğretmenliği deney grubu öğrencilerine ses bilgisi ve akustik konusu, geliştirilen etkinliklerle desteklenerek anlatılırken; kontrol gruplarında düz anlatım yöntemi kullanılmıştır. Veriler, “Ses Bilgisi ve Akustik Konusuna Yönelik Kavram Bilgisi Testi” ile toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; müzik ve fizik öğretmenliği deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesindeki kavram bilgisi düzeylerinin benzer olduğu, uygulama sonrasında ise fizik öğretmenliği öğrencilerinin kavram bilgisi düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study; is to determine the influence of physics and music – content activities over the conceptual knowledge levels of the students studying in both physics and music teaching programs as to be used in the subject area of sound knowledge and acoustics. In the study, the pre-test - post-test design which is the static group contained within the experimental designs has been used. The research group is composed of 62 students from the music teaching program and 55 students from the physics teaching program. The students of physics and music teaching have been divided into the control and experimental groups within themselves. When the sound knowledge and acoustics was being told to both experimental groups of physics and music teaching by being supported with the technics developed, lectures were conducted in the control groups. Data have been collected by "The Subject of Sound Knowledge and Acoustics – Oriented Conceptual Knowledge Test". As a result of the analyzes carried out; it has been identified that the pre-application conceptual knowledge levels of the experimental group students of music and physics teaching were similar and post-application conceptual knowledge levels of the physics teaching students were higher.

PDF Formatında İndir

Download PDF