image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutum ve Görüşlerindeki Değişimler: Chembıodraw Uygulaması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Changes of the Chemistry Teacher Candidates’ Attitudes towards and Views about Information and Communication Technologies: ChemBioDraw Application
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Organik Yapısal Analiz dersinde, ChemBioDraw yazılımından faydalanılarak tasarlanan ve dört hafta süren bilgisayar destekli öğretimin kimya öğretmen adaylarının teknolojiye karşı tutumlarına etkisini belirlemektir. Çalışmada öğretmen adaylarının teknolojinin ve özellikle bu tür görselleştirme yazılımlarının eğitimde kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu araştırma karma yaklaşımın doğasına uygun olarak yürütülmüştür. Bu bağlamda ön-test son-test tek örneklem deneysel desen ile katılımcıların tutumlarındaki değişim ve mülakatlar ile katılımcıların teknolojiyi eğitimde kullanmalarına yönelik görüşleri belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören ve Organik Yapısal Analiz dersine kayıtlı 20 Kimya öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Teknoloji Tutum Ölçeği” ve kimya öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanımı hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada; kimya öğretmen adaylarının tutum anketlerinden aldıkları ön-test ve son-test puanlarının karşılaştırılmasında nicel veri çözümlemelerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri içerik analizine tabi tutulmuş. Benzer ve farklılıklara göre oluşturulan kategoriler için frekans tabloları verilmiştir. Yapılan görüşmeler ve istatistiksel analizler sonucu öğretmen adaylarının teknolojiye karşı tutumlarında pozitif yönde ve anlamlı bir değişimin olduğu görülmüştür. Buna paralel olarak öğretmen adayları teknolojinin kimya derslerinin etkili öğretiminde önemli bir yere sahip olduğuna dair görüş bildirmişlerdir. Yapılan araştırmanın sonuçları ışığında, kimya öğretmen eğitiminde ChemBioDraw gibi öğrenmeyi kolaylaştırabilecek teknolojilerin daha fazla kullanılması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine technology attitudes of chemistry teacher candidates by using ChemBioDraw software as computer assisted teaching material in Organic Structural Analysis class for planned four weeks. Furthermore, it was also intended students thoughts about using technology and visualization software in education. This study was carried out as applicable for the mixed method approach. In this regard, a pre- and post-test single group experimental design was administrated to examine the change of the participants’ attitudes. Their ideas on the usage of technology in the education system were determined by individual interviews. The sample of this study consists of 20 fourth grade chemistry teacher candidates who registered to organic structural analysis class in the department of chemistry of a university located in the southeast of the Anatolia for the 2014-2015 spring semester. Technology attitude scale and semi-structured interview form were used as the data collection tool to determine the ideas of chemistry teacher candidates for the usage of technology in the field of chemistry teaching. In the present study, paired samples t-test was used for the comparison of pre- and post-test scores of the chemistry teacher candidates. The participants’ ideas from interviews were subjected to content analysis. The frequency tables were composed based on similarities and differences in the responses. The technology attitudes of teacher candidates have changed significantly positive according to interview and statistical analysis results. Furthermore, the chemistry candidates have noticed that technology has an effective place in the chemistry lessons education. Teacher education should be integrated more according to these outcomes.

PDF Formatında İndir

Download PDF