image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 6
Makale Başlık: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı’nda Örtük Program Algısı (İnönü Üniversitesi Örneği): Bir Durum Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Psychological Counseling and Guidance Programs Perception of Hidden Curriculum (Inonu University Example): A Case Study
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programındaki örtük programın, 3. sınıf öğrencilerinin görüşleri ve yapılan gözlemler yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” yöntemine yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programında öğrenim gören 18 3. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yapılandırılmış gözlemler ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiş olup, verilerin analizinde betimsel analiz ile içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bazı bulguları doğrultusunda; fiziki ortamla ilgili örtük programın, etkileşimi artırmaya yönelik eğitsel çabaları desteklemediği; öğretim elemanı-öğrenci etkileşimi ile ilgili olarak; öğretim elemanlarının, sınıf kuralları, ders işleniş tarzı, derse katılım, ödev, değerlendirme yöntemi ve örtük beklentiler şeklinde sınıflandırılabilecek beklentilerinin olduğu şeklinde sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlardan hareketle çeşitli öneriler getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, Inonu University Faculty of Educations Psychological Counseling and Guidance Programs Hidden Curriculum, third grade students’ views and conducted observations are intended to be studied. The method of qualitative research ‘Case Study’ is designed. The studies work group consists of 18 third grade Inonu University Psychological Counseling and Guidance Program students. The research data was obtained using observation and half structured interaction technique and the data was analyzed using a descriptive and content method. Due to some findings in the research, in accordance to the physical areas Hidden Curriculum show that leaning towards more interaction is not supported by educational effort; about interaction between the teacher and the student; the teachers implication of class rules, the way of teaching, participation, homework leading to the evaluation method and the Hidden Curriculums expectations to be reached according to the results and from these results a variety changing recommendations were reached.

PDF Formatında İndir

Download PDF