image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 5
Makale Başlık: Web Tabanlı Öğrenme Ortamında Veri Madenciliğine Dayalı Öğrenci Değerlendirmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Learners’ Evaluation Based on Data Mining in a Web Based Learning Environment
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, Web Tabanlı Öğrenme(WTÖ) ve geleneksel yüz-yüze öğrenme ortamlarının karşılaştırılarak öğrenci değerlendirmesi açısından etkililik derecesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu açıdan, Görsel Programlama-I dersinde, WTÖ ortamı ile geleneksel ortamın öğrenci başarısına etkisi incelenmiş ve öğrenci WTÖ ortamında kural tabanlı veri madenciliği yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene göre planlanmış ve yürütülmüştür. Deney grubu, WTÖ ortamında, kontrol grubu ise geleneksel sınıf ortamında dersi takip etmiştir. Deney grubunun ve kontrol grubunun ön-test ve son-test puanlarına göre, kullanılan iki yöntem de etkili bulunmuştur. Son-test puanlarının ortalamalarına göre, deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundakilerden daha başarılı olmuşlardır. Araştırma amacıyla hazırlanan WTÖ sisteminin öğrencileri yönlendirmesi, hem öğrencinin başarısız olduğu noktaları daha kısa sürede vurgulaması hem de teknik olarak sisteme güven duyulması açısından önemli görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: This study has been done in order to determine the efficiency level in the extend of learners’ evaluation by means of comparing the Web Based Learning (WBL) with traditional face to face learning. In this respect, the effect of WBL and traditional environment has been analyzed in the class of Visual Programming I, and the learners have been evaluated with the rule based data mining method in a WBL environment. The study has been conducted according to experimental design with pre-test and post-test groups. Experimental group has attended the class in WBL environment, and the control group in a traditional class environment. In accordance with the pre-test and post-test scores of experimental and control groups, both methods have been proved to be effective. According the average scores of post-test, the learners in experimental groups have been more successful than the ones in the control group. The guiding of WBL system prepared for the study has been found to be significant in terms of both underlining the points in which the learners are unsuccessful in a short time and having trust in the system technically.

PDF Formatında İndir

Download PDF