image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 5
Makale Başlık: 8.Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile PISA Başarıları ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Eight Grade Students’ Epistemological Beliefs with PISA Success and their Scientific Literacy
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, PISA sonuçlarıyla elde edilen fen okuryazarlığı ile öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, 8.sınıftaki 104 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında; Bilimsel Epistemolojik İnançlar Anketi ve PISA sorularından oluşan kavramsal test kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin kavramsal anlamalarının ve her bir boyutta bilimsel epistemolojik inançlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları ile kavramsal anlamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, bazı epistemolojik inanç boyutlarıyla bazı sorular arasında anlamlı bir ilişki açığa çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançları ve cinsiyet arasında da anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, erkekler, akıl yürütme boyutu hariç, diğer epistemolojik inanç boyutlarında daha yüksek inanca sahip oldukları görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study is to investigate the relationship between students’ scientific literacy, obtained by PISA scores and their scientific epistemological beliefs (SEB). The sample was 104 eight grade students. The instruments of the study were Scientific Epistemological Beliefs Questionnaire and conceptual test, prepared by PISA questions. The result of the study demonstrated that students’ scores on conceptual understanding and SEB are moderate level. There is no significant relationship between students’ SEB and their conceptual understanding. However, there is a significant relationship between students’ some dimensions of SEB and some PISA questions. Also, there is no statistically significant difference between students SEB and their gender. However, boys, except justifiation dimension, have higher score than girls on other SEB.

PDF Formatında İndir

Download PDF