image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Cooperative Learning Methods on 6th- Grade Students’ Academic Success in Social Studies Course
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme modelinin Jigsaw ve Grup Araştırma yöntemlerinin ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına olan etkisini tespit etmektir. Araştırmada öntest- sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Köprüköy İlçesinde (Erzurum) bir ortaokulun üç farklı şubesinde öğrenim gören toplam 61 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma iki deney, bir kontrol grubu ile yürütülmüştür. İlgili ünitenin öğretimi araştırma gruplarında beş hafta süreyle ilgili yöntemler uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akademik Başarı Testi (ABT) kullanılmıştır. Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin ABT öntest ve sontest puanları ANOVA ve ANCOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma gruplarına uygulanan ABT ön test- son test sonuçlarına göre, deney grubunda yer alan Jigsaw ile Grup Araştırması grubu öğrencilerinin öntest- sontest puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı, iki deney grubu ile kontrol grubu arasında ise anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the effect of jigsaw and group research methods used in the application of cooperative learning model on the academic success of secondary school students. Experimental research design, including pre-test and post-test, was used in the study. Work group of the study consisted of 60 6th grade students studying in three different classes of a secondary school in Köprüköy district of Erzurum between 2013-2014 spring semester. The study was conducted with two experimental groups and one control group. The related unit was taught via the related methods for five weeks with experimental groups. Academic Success Test (AST) was used as data collection tool of the study. The pre-test and post test scores of experimental and control groups from AST were analyzed by using ANOVA and ANCOVA. According to the AST pre-test and post-test results of research groups, there was no significant difference between pre-test and post-test scores of Jigsaw and Groups Research students in experimental groups, while significant difference was measured between experimental groups and control group.

PDF Formatında İndir

Download PDF