image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Perceptions of Graduate Students about Autonomous Learning Skills
Makale Eklenme Tarihi: 16.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisansüstü eğitim gören 37 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış ve veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler, formda yer alan sorular dikkate alınarak sunulmuştur. Ayrıca lisansüstü eğitim gören öğrencilerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; lisansüstü eğitim gören öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin çoğunluğu; özerk öğrenme niteliklerinden biri olan ihtiyaç duydukları kaynak ve materyallere ulaşabildiklerini, öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak hedef belirlediklerini, sıklıkla not alma stratejisini kullandıklarını, uygulama yaparak kendilerini değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmada ulaşılan diğer bir önemli bulgu ise, öğrencilerin büyük bir bölümünün lisansüstü eğitim sürecinde yapmış oldukları araştırmaların özerk öğrenme becerilerine önemli ölçüde katkı sağladığını düşünmeleridir.
Alternatif Dilde Özet: The goal of this research is to determine the perceptions of graduate students about autonomous learning skills. Sample of the research is made of 37 graduate students studying in 2013-2014 academic year, fall semester. Qualitative research method is used in this research. Open ended question form is used as data collection tool in the research. Descriptive analysis technique is used in order to analyze the data obtained from the research. Data are presented by taking the questions in the form into consideration. On the other hand, direct quotations are included in order to reflect the views of graduate students. According to the findings obtained in the research; graduate students have autonomous learning skills. Besides that, most of the students said that they can reach sources and materials that they need, which is one of the autonomous learning characteristics, they determine their goals by taking learning requirements into consideration, use note-taking strategy often and evaluate their learning by making practices. One other important finding obtained from the research is that according to most of the students, the researches that they make during graduate education process make significant contributions to autonomous learning skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF