image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Matematik Dersinde İsteğe Bağlı Çevrimiçi Kısa Sınav Uygulanması Hakkında Öğrenci Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Students’ Opinions on Administering Optional Online Quizzes in a two-year College Mathematics Course
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı öğrencilerin harmanlanmış öğretim kapsamında kullandıkları çevrimiçi kısa sınav (quiz) sistemi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Harmanlanmış öğretim, yüz yüze öğretim ile web tabanlı öğrenme yönetim sisteminin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Betimsel yöntem desenindeki çalışma bir askeri meslek yüksekokulunda Matematik-I dersini alan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Dersler sınıf ortamında yürütülmüş ve intranet üzerinden öğrencilere MS PowerPoint sunuları, ders notları ve kısa sınavlar sunulmuştur. Çevrimiçi kısa sınavlar ile ünite bazlı çoktan seçmeli soru maddesi havuzundan öğrencilerin yararlanmaları sağlanmıştır. Dönem sonunda öğrencilerin çevrimiçi kısa sınavlar hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla Çevrimiçi Sınav Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Hazırlanan form, 103 öğrenci tarafından cevaplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama ve t testi kullanılmıştır. Öğrencilerin çevrimiçi kısa sınavlar konusunda genel olarak kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Bilgisayar sahibi olan öğrencilerin bilgisayar sahibi olmayanlara göre, evinde internet bağlantısı olan öğrencilerin evinde internet bağlantısı olmayan öğrencilere göre ve daha önce web tabanlı sınav deneyimi olan öğrencilerin, web tabanlı sınav konusunda bir deneyimi olmayan öğrencilere göre çevrimiçi kısa sınavlar konusunda daha olumlu oldukları bulunmuştur. Çevrimiçi kısa sınav uygulamasının soru bankasının oluşturulmasının özellikle Matematik dersi için oldukça zaman alıcı olduğu belirlenmiştir. Uygulamanın en önemli avantajları öğrenci kısa sınavlarını okumak için gereken zamanın azalması ve kaynakların etkin kullanılmasıdır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine students’ opinions about optional online quiz used under the content of blended instruction. Blended instruction has been created using a combination of face-to-face instruction with web-based learning management system. This is a descriptive study. This study was conducted on students of Mathematics-I course at a military vocational college. Courses have been conducted in the classroom setting and MS Power Point presentations, lecture notes, and quizzes were presented to the students via the intranet. Optional online quizzes based unit with multiple-choice question item pool was provided for the benefit of students. In the end of the semester Online Quiz Evaluation Form was applied to students to determine their opinions on online quizzes. 103 students have filled out the form. Data was analyzed using frequency, mean and t-test. In general it has been found that students are undecided about online quizzes. According to findings of this study, students who have a computer, internet connection in their home, and the web-based exam experience were more positive than students who have not own a computer, internet connection in their home, and the web-based exam experience about online quizzes. The online quiz applications and question bank creation especially for Mathematics were quite time consuming. The most important advantages of online quiz applications are the reduction in the time required for to read the students’ quiz and effective use of resources.

PDF Formatında İndir

Download PDF