image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinin Veri Analizinde Bağlam Bilgileri İle Matematiksel/İstatistiksel Bilgilerini Kullanım Şekilleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Use of High School Students’ Context and Mathematical/Statistical Knowledge Forms in Analyzing Data
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bağlam bilgisi, istatistik eğitiminde önemli bir bileşen olarak görülmesine rağmen bu alanda yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada veri analizinde öğrencilerin bağlam bilgisini nasıl kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla iki veri grubunun karşılaştırılmasına yönelik üç sorudan oluşan veri toplama aracı geliştirilmiş ve Trabzon’da öğrenim gören toplam 120 on birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilerin yazılı olarak verdiği cevaplar, verilerin yorumlanmasında matematiksel/istatistiksel bilgileri ile bağlam bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ele alınmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin çoğunluğunun sadece bağlamsal bilgileri ya da sadece matematiksel-istatistiksel bilgileri kullandıklarını göstermektedir. Her iki düşünme biçimini bir arada kullanan öğrenci cevaplarının ise oldukça az olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda her bir kategoriye yönelik öğrencilerin akıl yürütme şekilleri ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Context knowledge is identified as an important component in statistical education but research in this area is very limited. In this study was tried to determine how students use the context knowledge in data analysis. With this aim, a performance test on data analyzing was developed. This performance test is include three questions for comparing the two data sets. The performance test was applied to total 120 students studying at six different 11th grade classes of two high school in Trabzon during 2012–2013 academic year. Students’ responses were analysed using Dapueto ve Parenti (1999) Model. Results showed that context knowledge is the most widely used form of reasoning in statistical task. Only the use of mathematical and statistical knowledge was just as much as the use of context knowledge. Both mathematical-statistical and context knowledge were quite a few of the answers that reflect the way of thinking. Forms of reasoning of students in each category are presented in detail.

PDF Formatında İndir

Download PDF