image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 3
Makale Başlık: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: To Investigate The Elementary Mathematics Teacher Candidates’ Attitudes To The Teaching Profession
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.Tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak Erkuş, Şanlı, Bağlı ve Güven (2000, 27-33) tarafından geliştirilen “Öğretmenliğe ilişkin Tutum Ölçeği” ve öğrenciler hakkında gerekli bilgileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik kat sayısı 0.99’dur. Çalışmanın verileri, 2013 yılı Bahar döneminde Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim matematik öğretmenliği bölümünün 1.,2.,3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 158 öğrenciye öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Tutum ölçeğiyle elde edilen veriler SPSS17.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde, ilişkisiz örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları cinsiyet, sınıf seviyesi, anne-baba eğitim durumu ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışmada ulaşılan önemli bir diğer bulgu ise, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının “uygundur” düzeyinde ve olumlu olmasıdır.
Alternatif Dilde Özet: In this study,it was aimed to evaluate the attitudes of elementary mathematics teacher candidates against the profession of teaching in terms of different variables. “Attitude Scale related to the Teaching” and “Personal Information Form”, which are developed by Erkuş, Şanlı, Bağlı ve Güven (2000, 27-33) as a data collection tool and author in order to collect information about students, respectively, have been used in this study in which used the scanning method. Cronbach’s alpha reliability coefficient of scale is 0.99. The data of this study have been obtained by applying “Attitude Scale related to the Teaching” to the total of 158 students who attend to the first, second, third and fourth classes of the department of elementary mathematics teaching of Education Faculty of Muş Alparslan University in spring semester of 2013 year. The data obtained with attitude scale have been analyzed in SPSS17.0 package program. The independent sample t-test and one-way variance analysis techniques have been used in the analyzing of data. At the result of study, it has never been detected a significance differences in the students’ attitudes towards teaching profession in term of some variables such as “gender”, “class level”, parents’ education level and “the kind of graduated high school”. Also, another important result obtained from this study is that of the students’ attitudes towards teaching profession is appropriate level and being positive.

PDF Formatında İndir

Download PDF