image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2014/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Diyarbakır’da Öğretmen Yetiştirme Deneyimleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teacher Training Experiences in Diyarbakir
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, Osmanlı batılılaşma dönemi ile Cumhuriyet döneminden günümüze kadar Diyarbakır’da öğretmen yetiştiren kurumların oluşum ve dönüşümleri literatür ve arşiv belgeleri ışığında irdelenmiştir. Türk eğitim sisteminde bir geçişi ve köklü bir deneyim sürecini temsil eden bu kurumlar, kuruldukları dönemin eğitim politikalarını ve öğretmen yetiştirmeye yönelik bakış açılarını yansıtacak nitelikte değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet Dönemi eğitim sistemleri ile günümüz eğitim yapısı arasında bir geçişi temsil eden öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarının, Diyarbakır’da bir öğretmen yetiştirme geleneğinin oluşumunu sağlamanın yanı sıra var oldukları her döneme ait atılımlara şahitlik eden birer yapıt olarak Türk Eğitim Tarihinde yer edindiklerini göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the formation and transformation of teacher training institutions from the Ottoman Westernization period and Republic period to the present day in Diyarbakir, were examined in the light of literature and archival documents. These institutions that represent a transition and a rooted experience process in Turkish education system were evaluated in the way that they reflect the quality of education policies of period which they were established and perspectives for teacher training. In conclusion the results obtained showed that teacher training institutions, which represent a transition among The Ottoman Empire and the education system of Republic Period, take a place in Turkish Education System as a work that witnesses the progress in all periods they exist and besides provide the formation of a tradition of teacher training in Diyarbakir.

PDF Formatında İndir

Download PDF