image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2013/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Örgütlerinde Eylem Araştırması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Action Research in Educational Organizations
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı öğretmen araştırması olarak da bilinen eylem araştırmasının literatür taramasına bağlı olarak eğitim örgütlerinde kullanımını incelemektir. Eylem araştırması, eğitim örgütlerinde çalışanların (öğretmen, yönetici, uzman vb.) kendi durumlarına özgü problemlerine çözüm üretmede veya kendilerini yenileyebilmeleri için kullanabilecekleri araçlardan biridir. Eylem araştırması, okulda veya sınıfta karşılaşılan sorunların çözümü için kullanılabileceği gibi okul veya ders programların iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Eylem araştırması, öğretmenin öğretim etkiliklerini geliştirir bu da öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlar. Eylem araştırması; problemin tanımlanması, veri toplama, veri analizi, eylem planının hazırlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sonraki eylem planının hazırlanması aşamalarından oluşur. Dairesel bir döngü halinde gerçekleştirilen bu araştırma türü nitel araştırma türü olarak kabul edilmekle birlikte verilerin toplanmasında nitel ve nicel veri toplama yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu çalışmada eylem araştırmasına ilişkin kavramsal bir çerçeve çizilmeye çalışılmış, araştırma türünün tarihsel gelişimine değinilmiş ve öğretimde kullanımı üzerinde durulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this article is to examine the usage of action research also known as teacher research in educational organizations on a literature review. Action research is one of the tools that employees in educational organizations (teachers, principals, experts etc.) can use to find solutions to specific problems related their own situations or to refine his/her actions. Action research can be used to solve problems encountered in schools and classrooms and can also be used in school development or improving curriculum. Action research helps teachers be more effective in their teaching activities and this allows students learn better. Action research consists of six steps which are respectively stating problem, collecting data, analyzing data, action planning, evaluating results, next action planning. Although this research type which occurs in an endless cycle is accepted as a qualitative research method, it is possible to use both qualitative and quantitative data collection techniques. In this study, it has been tried to construct a conceptual frame, mentioned about history of action research, and emphasized on using in teaching.

PDF Formatında İndir

Download PDF