image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Cilt: 2013/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Fen ve Teknoloji Dersinde Basamaklı Öğretim Programı Uygulamaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Applications of Layered Curriculum in Science and Technology Course
Makale Eklenme Tarihi: 15.7.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim beşinci sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programına göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrenme sürecine yansımalarını belirlemektir. Araştırma nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma desen modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulaması, 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 5. Sınıfta öğrenim gören 24 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, video kayıtları, yarı-yapılandırılmış görüşme, araştırmacı günlüğü, öğrenci günlüğü, öğrenci ürün dosyası ve tutum ölçeği olmak üzere farklı veri toplama araçlarıyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrenciler, basamaklı öğretim programı kapsamındaki öğretme-öğrenme sürecinde; etkinliklerin açık ve anlaşılır olduğunu, yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiğini, etkinlik temelli öğretimin yapıldığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler basamaklı öğretim programı ile feni daha çekici bulduklarını ve sevdiklerini, bu uygulama ile fen dersine daha etkin katılım gösterdiklerini belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to reflection of the learning process is to determine the layered curriculum is applied in primary education 5th grade Science and Technology Course. In line with this purpose, the study was designed as mixed method research design including both qualitative and quantitative research methods. The study was conducted with 24 students attending to 5/B in Eskisehir at the spring term of 2008-2009 academic years. The data of the study was collected from multiple data collection instruments as personal information form, video records, semi-structured interviews, researcher and student journals, student portfolios and attitude scale. Then, the collected data was analyzed through descriptive analysis. According to the findings, the students stated that in teaching-learning process within the context of layered curriculum, the activities were clear and comprehensible, they could practice learning by doing and living and teaching based on activity were carried out. Furthermore, the students explained that through layered curriculum, Science course became more interesting and thus, they loved this course, besides, they participated to this course more with these applications.

PDF Formatında İndir

Download PDF