image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Görsel Okuma Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Visual Reading Education
Makale Eklenme Tarihi: 12.06.2013
Okunma Sayısı: 32
Makale Özeti: Özet: Görsel okuma; dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dilin öğrenme alanlarından biridir. Çoğu ülkenin dil öğretim programlarında ayrı bir alan olarak ele alınmakta ve öğrencilere kazandırılacak beceriler arasında sıralanmaktadır. Eğitim sürecinde ise çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır. Dünyamızda uygulanan yaklaşımlar genel olarak “davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı” olmak üzere üç ana grupta toplanmaktadır. Eski yaklaşımlar görsel okuma eğitiminde görselleri tanıma ve anlamlandırma çalışmalarına önem veriyordu. Günümüz yaklaşımları ise görsellerin algısal, zihinsel ve duygusal etkilerine odaklanmakta, öğrencilerin çeşitli becerilerini geliştirmek için görsel okumadan yararlanmaktadır. Görsel okuma eğitiminde öğrencilere önce bakış eğitimi verilmekte, ardından görsel kodları keşfetme, tanıma, anlama, görseller hakkında hissedilenleri paylaşma, hayal gücünü zenginleştirme ve yaratıcılık becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Görsel okuma etkinlikleriyle öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü ifade etmeleri, anlama ve sorgulama becerilerini geliştirmeleri, kültür ve çevrelerine ilişkin bilgileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu konuda ülkemizde de önemli gelişmeler olmuş, görsel okuma eğitimi 2005 Türkçe 1-5.Sınıflar Öğretim Programında ilk kez ayrı bir alan olarak ele alınmış, öğrencilere kazandırılacak beceriler sıralanmıştır. Görsel okuma eğitiminde ise yapılandırıcı yaklaşım benimsenmiş, öğrencilerin görsel okuma becerilerini geliştirmek için programda çeşitli kazanım, etkinlik, görev ve projeler önerilmiştir. Böylece ülkemizde de görsel okuma eğitimi aracılığıyla öğrencilerin dil, zihinsel, duygusal ve sosyal becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Türkçe, dil öğretimi, görsel okuma yaklaşımları
Alternatif Dilde Özet: Visual reading is one of the language learning domains as listening, speaking, reading and writing. It is addressed as a separate domain in many countries’ language education programs and the skills to be cultivated in students are listed. In the period of education, on the other hand, there are various approached used. The approaches used around the world can be broadly grouped under three main topics, which are “behavioral, cognitive and constructivist approaches”. Old approaches put emphasis on recognizing and interpreting visuals in visual reading education. Today’s approaches, however, focuses on the receptive, cognitive and affective impacts of the visuals and utilize visual reading to develop multiple skills of students. In teaching visual reading, students are first trained for perspective, and then for discovering visual codes, recognizing, understanding, sharing what is felt about the visuals, enriching imagination and developing creativity skills. The aim of visual reading is to develop students’ skills of expressing themselves both written and orally as well as their understanding and questioning skills and to help them learn about culture and their environment. There have also been significant developments in this field in our country and for the first time, visual reading was classified as a separate domain in 1-5th graders Turkish Teaching Program in 2005 and the skills to be cultivated in students were listed. Constructivist approach is adopted in visual reading education; and multiple acquisitions, activities, assignments and projects are suggested in the program in order to develop visual reading. Thereby, the aim is to develop the language, cognitive, affective and social skills of the students in our country through visual reading skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF