image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 4
Makale Başlık: Науково-теоретичні засади розвитку глобальної інформатизації туристичного бізнесу
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sientific-theoretical principles of global informatization in tourism business
Makale Eklenme Tarihi: 26.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Глобальна економіка розширює просторові та часові параметри діяльності туристичного бізнесу як реального сектора економіки за рахунок інформаційних туристичних продуктів, тому тема дослідження є актуальна. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування сутності інформатизації туристичного бізнесу під впливом сукупних процесів, що характеризують глобалізаційний розвиток світової економіки. Методи дослідження – абстрактно-логічний та метод теоретичного узагальнення. Доведено, що глобальна інформатизація, притаманна в останні десятиліття усім сферам життя, вплинула на розширення сегментів ринку туристичних послуг і посилення впливу туристичного бізнесу на макроекономічні показники національних економік. З’ясовано, що науковці визнали інформатизацію складником процесу глобалізації, а проблему розвитку і наслідків упровадження інформаційних технологій взаємопов’язали з техноглобалізмом і теоріями інноваційного розвитку світової економіки. Тому метою нашого дослідження стало теоретичне обґрунтування сутності інформатизації туристичного бізнесу під впливом сукупних процесів, що характеризують глобалізаційний розвиток світової економіки, із застосуванням аналізу наукових джерел із питань розвитку туристичного бізнесу в умовах глобалізації. У ході дослідження було виявлено вплив інтернаціоналізації, транснаціоналізації, економічної інтеграції та глобалізації ринків на розвиток міжнародного туристичного бізнесу. Доведено, що інформатизація туристичного бізнесу набула глобальних ознак. У роботі теоретично обґрунтовано сутність процесу глобальної інформатизації туристичного бізнесу, завдання, об’єкт та напрями розвитку. Зроблено висновок про тенденцію до монополізації глобального інформаційного середовища туристичного бізнесу. Новизною роботи є те, що під час визначення поняття «глобальна інформатизація туристичного бізнесу», враховано, по-перше, ознаки глобалізації економіки туристичного бізнесу і, по-друге, процеси конвергенції та лібералізації національних туристичних ринків. Результати проведених досліджень – важливий засіб обґрунтування розвитку туризму та його інформатизації. Сьогодні можна спостерігати процес монополізації інформаційного простору шляхом створення глобальних розподільчих систем, які концентрують грошові потоки й формують фінансову політику здійснення трансакцій у сфері туристичного бізнесу. Крім того, розвиток міжнародного туристичного бізнесу сьогодні залежить не лише від застосування інформаційних технологій, оскільки має ознаки дифузії та інтеграції різних видів послуг і виробництв, які безпосередньо чи опосередковано формують глобальні ресурси туристичних послуг. Виявлені тенденції в інформатизації туристичного бізнесу вивчено недостатньо й вони потребують подальшого дослідження.
Alternatif Dilde Özet: It was analyzed the scientific sources on tourist business development in the context of globalization. It was revealed the impact of internationalization, transnationalization, economic integration and globalization of markets on international travel industry. Informatization of the travel business proved to have taken global characteristics. The essence of the process of global travel business informatization, the aim, and directions of the development are theoretically proved. The conclusion about the tendency to monopolization of the global information environment of travel business is done

PDF Formatında İndir

Download PDF