image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 4
Makale Başlık: Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств
Makale Alternatif Dilde Başlık: Conceptual bases of innovation management of tourism enterprises
Makale Eklenme Tarihi: 26.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Актуальність роботи полягає в такому. Туризм закономірно вважають однією з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки XXI ст. В умовах перманентної економічної кризи і, а отже, жорсткої конкуренції основним завданням туристичних підприємств є завоювання (утримання) лідируючого місця у своєму сегменті ринку туристичних послуг, отримання і збільшення прибутку. Одним із способів звернути увагу споживачів на свої послуги є пропозиція ринку такої послуги, яка б відрізнялася від уже існуючих. Цьому має сприяти впровадження інновацій. Питання управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств залишається відкритим і таким, що потребує подальшого розгляду з боку науковців. Метою нашого дослідження стало визначення концептуальних засад управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств та обґрунтування заходів щодо його удосконалення. Поставлені наукові завдання було виконано за допомогою застосування комплексу загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, узагальнення. Досліджено наповнення дефініцій «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний потенціал» стосовно специфіки туристичного бізнесу та діяльності туристичних підприємств України. Обґрунтовано необхідність залучення менеджерів туристичних підприємств до формування інноваційного потенціалу даних підприємств. Запропоновано трактувати поняття «інноваційний потенціал туристичного підприємства» як можливість перетворення і раціоналізації досвіду і сформованих стереотипів взаємодії суб’єктів бізнес-процесу, а поняття «інноваційна діяльність туристичного підприємства» – як комплекс наукових, організаційних, технологічних, комерційних, фінансових заходів, що сприяють інноваціям. Наголошено на тому, що говорити про інноваційний потенціал підприємства можливо тільки в контексті тандема «інноваційна культура підприємства» та «професійна культура менеджера». Виділено три складники інноваційної діяльності туристичного підприємства: заходи, сконцентровані на пошук або створення нових туристичних продуктів, нових методів обслуговування споживача, політики ціноутворення тощо; діяльність, спрямована на завершення заходів, реалізованих раніше, до рівня інноваційних проектів (послуг, продуктів, технологій), орієнтованих на потреби туристичного ринку; заходи з освоєння інноваційних проектів або технологій виробництва та надання послуги. Наукова новизна роботи – уперше запропоновано розглядати «інноваційний потенціал туристичного підприємства» як можливість перетворення і раціоналізації досвіду і сформованих стереотипів взаємодії суб’єктів бізнес-процесу, а «інноваційну діяльність туристичного підприємства» – як комплекс наукових, організаційних, технологічних, комерційних, фінансових заходів, що приводять до інновацій. Практичне значення роботи полягає в можливості використання досліджених дефініцій «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний потенціал» у практичній роботі в галузі туристичного бізнесу. Основою подальших наукових досліджень може стати вивчення впливу інноваційних змін на організаційну культуру туристичних підприємств.
Alternatif Dilde Özet: We analyzed conceptual management principles of innovative activities of tourist enterprises. We researched the definition of the innovation, innovative activities, innovative potential of tourism peculiarities and activities of tourist enterprises. We proved the necessity to involve managers of tourist enterprises to create innovative potential of the enterprise in tourism sphere. We proposed to investigate “innovative potential of tourist enterprise” as a possibility to transform and rationalize the experience and existing stereotypes of subjects’ cooperation in business process, and “innovative activities of tourist enterprise” we regard as a complex of scientific, organizational, technological, commercial, financial activities which lead to innovation

PDF Formatında İndir

Download PDF